Leveringen - 617107-2022

08/11/2022    S215

België-Brussel: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2022/S 215-617107

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Nationaal identificatienummer: 0308.356.862_76
Postadres: Leuvenseweg 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: valerie.stainovsky@ibz.fgov.be
Telefoon: +32 24885134
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ibz.fgov.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=463552
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en het onderhoud van haakarmvoertuigen 8x8 met kraan voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken

Referentienummer: IBZ-CV-MAT26-449-21-F03_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het haakarmvoertuig met kraan is bestemd voor de Belgische Civiele Bescherming. Het is uitgerust met een hydraulisch hefsysteem met haak voor het manipuleren van containers. Naast het laden en lossen van een container of bak moet het hefsysteem ook de mogelijkheid bieden om een bak te kippen en leeg te storten.

Het voertuig is eveneens uitgerust met een hydraulische kraan met daarop een hydraulische hijslier en met, als vereiste optie, de hydraulische voorziening op de kop van de kraan voor het monteren van een roterende grijpbak. Een hydraulische treklier wordt ook gemonteerd op het voertuig.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 864 295.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het haakarmvoertuig met kraan is bestemd voor de Belgische Civiele Bescherming. Het is uitgerust met een hydraulisch hefsysteem met haak voor het manipuleren van containers. Naast het laden en lossen van een container of bak moet het hefsysteem ook de mogelijkheid bieden om een bak te kippen en leeg te storten.

Het voertuig is eveneens uitgerust met een hydraulische kraan met daarop een hydraulische hijslier en met, als vereiste optie, de hydraulische voorziening op de kop van de kraan voor het monteren van een roterende grijpbak. Een hydraulische treklier wordt ook gemonteerd op het voertuig.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische en operationele kwaliteit / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie document B

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-114323
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MAT26-449-21
Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering en onderhoud van haakarmvoertuigen 8x8 met kraan voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAN Truck & Bus NV
Plaats: Kobbegem
NUTS-code: BE Belgique / België
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 522 727.27 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 864 295.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/11/2022