Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 617470-2021

03/12/2021    S235

Ελλάδα-Πειραιάς: Σκάφη επιτήρησης

2021/S 235-617470

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 199-518645)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,ΠΥΛΗ Ε1-Ε2,ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Ταχ. κωδικός: 18510
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dipea.b@yna.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131374606/2131371081
Φαξ: +30 2131371361
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.hcg.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων

Αριθμός αναφοράς: Η αριθ.12/2021 Διακήρυξη
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34521100 Σκάφη επιτήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη αριθ. 12/2021

Συστημικός Αριθμός : - 140880 -

Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα εκατομμυρίων #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα εκατομμυρίων #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, σύνολο εξήντα εκατομμυρίων ευρώ # 60.000.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/11/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 199-518645

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:
Ημερομηνία: 29/11/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:
Ημερομηνία: 02/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/12/2021
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Kατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περίπτωση α΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.7/87325/2021/26-11-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου αποφασίσθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) μετατίθεται για την Πέμπτη, 23-12-2021 και ώρα 11:00.

Κατά τα λοιπά όλοι οι όροι της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου παραμένουν ως έχουν.