A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 617548-2019

27/12/2019    S249

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 249-617548

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bóly település agglomerációjában megvalósítandó szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bóly település agglomerációjában megvalósítandó szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Belvárdgyula, Borjád, Máriakéménd, Monyoród, Pócsa, Szederkény, Versend települések közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

Szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

Beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálko dási és az

Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja

Többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások

Lebonyolítását.

Ennek megfele lően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-

00087 azonosítószámú projekt keretében Bóly település agglomerációjában megvalósítandó szennyvíztelep és csatornahálóz at

Fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Az érintett településeken a kivitelezés tervezett főbb adatait az alábbi táblázat tartalma zza:

Összesítő

Szennyvíz csatorna 27 759 fm

Szennyvíz nyomóvezeték 11 3 16 fm

Szennyvíz nyomóvezeték 10 543 fm

Szennyvíz nyomóvezeték 9 843 fm

Szennyvíz nyomóvezeték 573 fm

Gravitációs bekötővezeték 14 105 fm

Nyomott bekötővezeték 1 437 fm

Átemelő 13 db

Házi átemelő 6 6 db

Gravitációs bekötés 1 528 db

Összesen bekötés 1 594 db

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, ho gy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

Vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

Részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüz emi

Terveket,

Megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a

Hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő telj es

Körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

Szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,

Céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,

Szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szab ványoknak, a

Mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a

Szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által ter vezett

Építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései

Alkalmazandóak.

3. A szerződés te ljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői

Egyeztetések,

Hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és

Közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 2.2.2.-15-2016-00087

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 141-289272

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bóly település agglomerációjában megvalósítandó szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@ euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.
Postai cím: Jász u. 156 -158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@ betonepito.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 380 675 700.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 11.12.2019

A II.2.4) pont folytatása:

4. A tervezett beavatkozá sok, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel,

Hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvon alak kialakítása, folyamatos

Karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyé b

Gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői műv ezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladataina k elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi viz sgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkk el, hatóságokkal,

Szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során

Szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajá nlattételi

Felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti

Aktualizálása.

15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő

Megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérők:

Bóly Város Önkormányzata

Cím: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3.

Versend Község Önkormányzata

Cím: 7752 Versend, Templom tér 1.

Szederkény Község Önkormányzata

Cím: 7751. Szederkény, Kossuth Lajos utca 1.

Pócsa Község Önkormányzata

Cím: Pócsa, Petőfi utca 58., 7756

Monyoród Község Önkormányzata

Cím: 7751 Monyoród, Béke tér 13.

Máriakéménd Község Önkormányzata

Cím: 7663 Máriakéménd, Rákóczi u. 30.

Borjád Község Önkormányzata

Cím: 7756 Borjád, Deák Ferenc u. 30.

Belvárdgyula Község Önkormányzata

Cím: 7747 Belvárdgyula, Petőfi u. 4.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Bóly, Belvárdgyula, Borjád, Máriakéménd, Monyoród, Pócsa, Szederkény, Versend

Települések közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az alapszerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:

Bóly településen fellelt, építésre alkalmatlan talaj vonatkozásában a II. sz. Vállalkozói követelésben foglalt feladatok (talajcsere) a szerződés tárgyának részévé válik

Részletes műszaki tartalomváltozást a Vállalkozó 1. számú követelésében található, melyet Ajánlatkérő a publikus Közbeszerzési

Adatbázisba feltölt.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 421 022 445.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@ euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@betonepito.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Vállalkozó benyújtotta a 2. számú vállalkozói követelését, melyekben műszaki tartalomváltozásra és ennek okán az ellenérték módosítására vonatkozó igényt jelentette be.

A Mérnök nyilatkozatai szerint a vállalkozói igénybejelentések a FIDIC Sárga könyvének megfelelően történtek, továbbá az abban foglalt indokokat a Mérnök valósnak és okszerűnek találta, továbbá a műszaki tartalomváltozással és ellenérték változással kapcsolatos követelésekkel kapcsolatban kifogást nem terjesztett elő, azokat a Megrendelőnek elfogadásra javasolta.

Az alapszerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:

Bóly településen fellelt, építésre alkalmatlan talaj vonatkozásában a II. sz. Vállalkozói követelésben foglalt feladatok (talajcsere) a szerződés tárgyának részévé válik,

A Vállalkozói követelés ill. a mérnökhatározat (javaslatok) kitérnek az esetlegesen elmaradó munkákra is.

A Vállalkozónak a fentiek okán az ott megjelölt feladatok megvalósításának esetére az alábbi többlet díjigénye merül fel a II. sz. Vállalkozói követelés vonatkozásában: nettó 17 259 129 Ft,

A Szerződéses Megállapodás szövegének 3.2. pontjának szövegezése az alábbiakra változik:

„3.2. A Szerződéses Ár nettó 4 380 675 700 forint, azaz nettó négymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-hatszázhetvenötezer-hétszáz forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével. Továbbá a Megrendelő által a fenti összegen túl megfizetendő az I. Vállalkozói követelésben foglaltak teljesítése esetén további nettó 23 087 616 Ft, azaz nettó Huszonhárommillió-nyolcvanhétezer-hatszáztizenhat forint, valamint a II. sz. Vállalkozói követelésben foglaltak teljesítése esetén további nettó 17 259 129 Ft, azaz nettó Tizenhétmillió-kettőszázötvenkilencezer-egyszázhuszonkilenc forint. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1. sz. szerződésmódosítás nem jön létre, akkor az arra vonatkozó, jelen szerződésben foglalt szerződésmódosító rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

A Szerződéses Megállapodás 3.5. pontjának 6. bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A jelen szerződés vonatkozásában szerződésmódosítással érintett tételek a végszámlában érvényesíthetőek azzal, hogy a számlázás rendjét (különösen annak alapjánál, százalékos mértékénél) azokat nem kell figyelembe venni.”

A tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján minősül jogszerűnek, ugyanis

a. tárgyi szerződésmódosítással érintett ellenérték változás nem éri el az uniós értékhatárt,

b. a tárgyi szerződésmódosítással érintett ellenérték változás nem éri el az alapszerződésben rögzített ellenérték 15 %-át,

c. a műszaki tartalomváltozás, ill. az ellenérték módosulás számlázása az ellenérték módosításával közvetlenül összefügg, továbbá

d. nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bekezdés utolsó fordulata sem.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján minősül jogszerűnek, ugyanis

a. tárgyi szerződésmódosítással érintett ellenérték változás nem éri el az uniós értékhatárt,

b. a tárgyi szerződésmódosítással érintett ellenérték változás nem éri el az alapszerződésben rögzített ellenérték 15 %-át,

c. a műszaki tartalomváltozás, ill. az ellenérték módosulás számlázása az ellenérték módosításával közvetlenül összefügg, továbbá

d. nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bekezdés utolsó fordulata sem.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 403 763 316.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 421 022 445.00 HUF