Paslaugos - 61756-2020

07/02/2020    S27

Ελλάδα-Χερσόνησος: Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

2020/S 027-061756

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Χερσόνησος
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 700 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Καλαθάκης και Σταύρος Κασσωτάκης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@hersonisos.gr
Τηλέφωνο: +30 2813404635
Φαξ: +30 2813404608
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hersonisos.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου (επαναληπτικός διαγωνισμός).

Αριθμός αναφοράς: ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 85716
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511100 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής των οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων, και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων όλων των περιοχών της εδαφικής επικράτειας του Δήμου. Αποτελεί επικαιροποίηση τής υπ’ αριθμ. ΔΠΕ19/2019 μελέτης της Υπηρεσίας και έχει συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις και προσθήκες, που τέθηκαν στην υπ’ αριθμ. 342/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΟΘΩΗΜ-ΗΔΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, κατά τη συνεδρίαση τής 29.11.2019.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που αφορούν οι προβλέψεις της παρούσας μελέτης, είναι τέσσερα (4) έτη και έχει συνεκτιμηθεί στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης η δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την πλευρά του Δήμου, μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από σχετική απόφαση τού αρμοδίου οργάνου του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης κατά ένα (1) έτος, ανέρχεται στο ποσό των 16 665 269,12 EUR χωρίς ΦΠΑ (20 664 933,71 EUR με ΦΠΑ).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 360 055.29 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90610000 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών
90918000 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αναφέρεται στην εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής των οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων, και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων όλων των περιοχών της εδαφικής επικράτειας του Δήμου. Έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις και προσθήκες, που τέθηκαν στην υπ’ αριθμ. 342/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΟΘΩΗΜ-ΗΔΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου. Κατά το διάστημα που διανύεται, οι υπηρεσίες αποκομιδής τής ανωτέρω κατηγορίας αποβλήτων εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/4.1.2016 (ΑΔΑ:63Ε3ΩΗΜ-ΔΙΨ) σύμβαση, η αρχική διάρκεια τής οποίας παρατάθηκε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά 1 επιπλέον έτος, μέχρι και την 3.3.2020, και κατά συνέπεια, η νέα σύμβαση που θα καταρτιστεί, θα πρέπει να προβλέπει ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών μεταγενέστερη τής ανωτέρω.

Για τη σύνταξη της μελέτης, κατόπιν συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με τη Δημοτική Αρχή, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την αποκτηθείσα εμπειρία, ακολουθούνται οι κάτωθι γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες και κοστολογήθηκαν αναλόγως:

1) για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται, ο ανάδοχος θα διαθέσει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα παρελκόμενα μέσα εξ ολοκλήρου, χωρίς ο Δήμος να παραχωρήσει ιδία μέσα, προσωπικό ή οποιοδήποτε υλικό, και χωρίς επίσης να συμμετέχει καθόλου στην εκτέλεσή τους, ασκώντας μόνο την εποπτεία και παρακολούθηση τής σχετικής σύμβασης·

2) για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ανάδοχος, τίθενται προδιαγραφές, ως προς την κατηγορία εκπεμπόμενων ρύπων, στο πλαίσιο τής προσπάθειας του Δήμου για μείωση τής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των μέσων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα, η πλειονότητα των μέσων, τα οποία θα έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, όπως τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα κ.λπ., προβλέπεται να πληροί τις προδιαγραφές ρύπων Euro VI(6)·

3) ο ανάδοχος θα διαθέσει για τις ανάγκες της σύμβασης παρελκόμενο εξοπλισμό, που θα ανήκει και θα παραμείνει στην κυριότητά του μετά το πέρας αυτής, εφόσον το επιθυμεί. Η προδιαγραφή αυτή αφορά στον εξοπλισμό οδοκαθαριστών (καρότσια και παρελκόμενά τους). Ο Δήμος θα αποζημιώσει τον ανάδοχο, για τμήμα μόνο της αξίας αυτού του εξοπλισμού ως καινούργιου και ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του, καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης·

4) η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τετραετής, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι 1 έτος, εφόσον το επιθυμεί ο Δήμος·

5) ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα είναι δεσμευμένος στον Δήμο Χερσονήσου, καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται προσωρινά για κάποια χρονική περίοδο·

6) το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για τις ανάγκες της σύμβασης. Η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι αναλύσεις, που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, είναι ο διαχωρισμός των εργασιών σε τέσσερις (4) χρονικές περιόδους, κατά τη διάρκεια τού έτους. Με τον τρόπο αυτόν, λαμβάνονται υπόψη οι έντονες διακυμάνσεις, που εμφανίζονται στις απαιτήσεις αποκομιδής των απορριμμάτων και την καθαριότητα των κοινοχρήστων, λόγω του τουρισμού. Για κάθε περίοδο, αναλύονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, στο πλαίσιο γενικού προγραμματισμού, ο οποίος θα εξειδικεύεται με εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας, κατά τη διάρκεια τής σύμβασης. Για κάθε περίοδο, αναλύονται οι απαιτήσεις σε θέσεις εργασίας προσωπικού και τα μέσα, ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη, για τις περιπτώσεις που τα πραγματικά δεδομένα του όγκου της εργασίας αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα, λόγω αστάθμητων παραγόντων, που μπορεί να υπεισέλθουν, δεδομένης της φύσης του αντικειμένου. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί εφεδρικά απορριμματοφόρα και ευέλικτο συνεργείο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που αφορούν οι προβλέψεις της παρούσας μελέτης, είναι τέσσερα (4) έτη και έχει συνεκτιμηθεί στον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης η δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την πλευρά του Δήμου, μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από σχετική απόφαση τού αρμοδίου οργάνου του.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/03/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/03/2020
Τοπική ώρα: 09:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 196, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Γούρνες
Ταχ. κωδικός: 700 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@hersonisos.gr
Τηλέφωνο: +30 2813404635
Φαξ: +30 2813404608
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.hersonisos.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/02/2020