Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 617581-2019

Submission deadline has been amended by:  67142-2020
27/12/2019    S249

Polska-Ostróda: Olej napędowy

2019/S 249-617581

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 49
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Makar
E-mail: p.makar@zegluga.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zegluga.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.e-bip.org.pl/zegluga
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie

Numer referencyjny: ZP/ZOE/16/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup wraz z dostawą (w rozumieniu przepisów PZP) paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości:

1) olej napędowy: 7 100 m3,

2) benzyna bezołowiowa Pb 95: 700 m3

3) benzyna bezołowiowa Pb 98: 60 m3.

2. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe i zostały ustalone na podstawie dotychczasowego zużycia, mogą jednak ulec obniżeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie ilości o nie więcej niż 20 %.

3. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, polegający na dostawie hurtowej do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, POLSKA.

4. Dostawy jednorazowe w ilościach:

1) olej napędowy nie mniej niż 22 000 litrów,

2) benzyna bezołowiowa Pb 95 nie mniej niż 5000 litrów,

3) benzyna bezołowiowa Pb 98 nie mniej niż 2 000 litrów na postawie złożonych zamówień średnio 12 razy w miesiącu.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana autocysterną z licznikiem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku w miejscu zalania cysterny. Paliwa mają posiadać właściwości fizyko-chemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia dla 9.10.2015 r. sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680).

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

— 09134100-8: olej napędowy,

— 09132100-4: benzyna bezołowiowa.

8. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

1) paliwo musi posiadać aktualny atest/ świadectwo jakości przy każdej dostawie,

2) paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe według polskiej normy:

— PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego,

— PN-EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej PB 95, PB 98, oraz pozostałe parametry określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia dla 9.10.2015 r. sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680).

9. Wymagania dodatkowe:

— odbiór dostaw wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy stacji paliw.

10. Oferty wariantowe, równoważne i częściowe.

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie hurtowego zakupu wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie poprzez zwiększenie ilości zakupu poszczególnych paliw o 30 %. Zakres zamówienia będzie uwzględniał realizację wszystkich czynności, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym postępowaniu.

12. Termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne.

1) Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

2) Miejsce realizacji zamówienia: Stacja Paliw w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, POLSKA.

3) Zamawiający może przedłużyć czas trwania umowy w przypadku, gdy nie zostanie zakończona procedura kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem zakończenia umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, oraz pod warunkiem, że łączna kwota umowy nie zostanie przekroczona. Okres przedłużenia może mieć miejsce wyłącznie do czasu zakończenia kolejnego przetargu na przedmiotową dostawę.

W SIWZ zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W SIWZ zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a ten Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności:

— aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej tj. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.)

2) Ww. dokumenty podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach nazwa i adres Wykonawcy wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W tym przypadku mają zastosowanie zasady wskazane w art. 22a ust 1 i 2 Pzp. Wykonawca nie może w celu spełnienia tego warunku korzystać z zasobów innego podmiotu w celu ich potwierdzenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, pokój nr 7, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie hurtowego zakupu wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie poprzez zwiększenie ilości zakupu poszczególnych paliw o 30 %. Zakres zamówienia będzie uwzględniał realizację wszystkich czynności, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587001
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019