Tjenesteydelser - 617596-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Helsinge: Uddannelse og undervisning

2020/S 248-617596

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune, Jobcenter
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Bymosevej 4
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/865
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/865
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af arbejdsmarkedsydelser (anden aktør) til Gribskov Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om arbejdsmarkedsydelser afholdes som udbud med forhandling.

Udbuddet omfatter 4 delaftaler med tilhørende tilkøbsmuligheder, der i nogle men ikke alle sager, skal kunne bringes i anvendelse hos den leverandør, der har vundet delaftalen.

Den totale volumen er estimeret til en samlet værdi på 50 - 52 mio. DKK. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Rammeaftalen omfatter bistand fra andre aktører, til de af ordregivers borgere, som har behov for støtte til jobsøgning, praktikforløb, fysiske udfordringer, smertehåndtering, recovery og rehabilitering, med et fokus på returnering i beskæftigelse. Der er endvidere behov for bistand til borgere med anden kulturel og sproglig baggrund, ligesom rammeaftalen omfatter bistand til borgere, som er omfattet af de handicapkompenserende ordninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Beskæftigelsesrettet jobsøgning og praktikforløb

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80500000 Uddannelsestilbud
80520000 Uddannelsesfaciliteter
80521000 Uddannelsesprogrammer
80522000 Uddannelsesseminarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsinge kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1) Beskæftigelsesrettet jobsøgning og praktikforløb.

Tilkøbsmuligheder på delaftalen:

Mentorforløb

Udviklings- og afklaringsforløb.

Delaftale 1 omfatter jobsøgning for alle jobsøgende borgere, på tværs af målgrupper, hovedsageligt borgere der er tæt på arbejdsmarkedet. Indholdet omfatter jobsøgning til almindelige småjobs og fleksjobs samt etablering af korte virksomhedspraktikforløb og løntilskud. Delaftalen udføres som et vejlednings- og opkvalificeringsforløb jf. Lov nr. 548 af 07/05/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 91 (herefter LAB).

Der skal under denne delaftale leveres jobsøgningskurser for borgere som er tæt på arbejdsmarkedet. Der kan henvises borgere på tværs af alle målgrupper i Jobcentret, for eksempel dagpengemodtagere, job- og aktivitetsparate borgere, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesborgere, borgere på overgangsydelse, ressourceforløbsborgere, ledighedsydelsesborgere og borgere på uddannelseshjælp.

Ud over jobsøgning kan der iværksættes kortere virksomhedspraktikker samt løntilskud for de førnævnte målgrupper. For sygedagpengemodtagere og jobafklaringsborgere kan der iværksættes kortere virksomhedspraktikforløb af 4 til 13 ugers varighed eller løntilskud – og ikke jobsøgning.

Leverandøren udsøger mulige praktiksteder, hvor borgerens eventuelle skånebehov matches til jobfunktionerne og sikrer hurtig opstart i praktikforløb, med henblik på at borgeren bliver ordinært ansat. I sager hvor borger har udfordringer ud over ledighed skal Leverandøren afholde løbende opfølgning med borger i praktikforløbet, med fokus på udvikling og optrapningsplan for at borger bliver ansat i f.eks. mini-job eller fleksjob.

Ad Mentorforløb)

Personlig støtte til alle målgrupper i LAB. Mentorforløb skal derfor kunne tilpasses borgere på forskellige forsørgelsesydelser, og med forskellige udfordringer og/eller diagnoser.

Ad Udvikling og afklaring af arbejdsevnen)

Det er inden tilkøb vurderet, at borgeren har en væsentlig og varig nedsat funktionsevne, og at der ikke er behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet, der kan bedre borgerens funktionsevne.

Derudover er der ikke er sociale omstændigheder (misbrug, økonomi, bolig, børn el.lign.) der i væsentlig grad påvirker borgers evne til at varetage et arbejde.

Der skal derfor udvikles og afklares et retvisende billede af arbejdsevnen til brug for den videre sagsbehandling i Jobcentret.

Udbudssystem:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet TrueTender.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer samtlige spørgsmål i anonymiseret form ved at uploade spørgsmål/svardokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 eller kundecenter@truelink.dk

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskravene, jf. punkt III.1), udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave, jf. punkt III.1.3).

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- Referencer, der dokumenterer erfaring med at etablere eller udvikle borgeres kompetencer i forhold til jobsamtaler.

- Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere med anden kulturel baggrund og sproglige begrænsninger.

- Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere, der er omfattet af de handicap kompenserende ordninger.

- Referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling og afklaring af arbejdsevnen samt rapportskrivning som dokumentation.

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt III.1.3). Se punkt II.2.4) i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver relevans på referencerne med nyeste startdato.

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2) Beskæftigelsesrettet forløb for borgere med fysiske udfordringer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80500000 Uddannelsestilbud
80520000 Uddannelsesfaciliteter
80521000 Uddannelsesprogrammer
80522000 Uddannelsesseminarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsinge kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2) Beskæftigelsesrettet forløb for borgere med fysiske udfordringer

Med følgende tilkøbsmuligheder:

Mentorforløb

Udvidet Funktionsevnebeskrivelse (AMPS-test)

Der skal som led i denne Arbejdsmarkedsydelse, leveres beskæftigelsestilbud, jf. Lov nr. 548 af 07/05/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter LAB) § 91, til borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Alle målgrupper i Jobcenteret kan henvises til forløbet, bortset fra A-dagpengemodtagere. Der skal derfor være tale om et tilbud, som passer til borgere på forskellige forsørgelsesydelser, og som derfor har forskellige baggrunde for at være hvor de er – til trods for at de kan have de samme diagnoser/ udfordringer.

For målgruppen nævnt i LAB § 6, stk. 1, nr. 7 (personer i jobafklaringsforløb) og § 6, stk. 1, nr. 8 (personer i ressourceforløb) er forløbet på 26 uger og for de resterende målgrupper i LAB er forløbet på 13 uger med mulighed for forlængelse i 13 uger mere.

Forløbet på Delaftale 2, er målrettet de borgere som har behov for fysisk træning pga. nedsat funktionsevne og smerter, som gør at borgerne pt. ikke kan varetage et arbejde på ordinære vilkår (for ledighedsydelsesborgere – et fleksjob), hvorfor der er behov for en optræning af funktionsevnen.

Udviklings- og afklaringsforløb samt mentorindsatser er en del af pakkeforløbet. Supplerende mentoring kan tilkøbes.

Ad Mentorforløb)

Formålet med mentorstøtte er at understøtte indsatsen efter LAB. At borgeren - via personlig støtte - kan blive klar til at deltage i praktik, tilbud, uddannelse eller job. Formålet kan også være, at borgerne - via personlig støtte - kan blive fastholdt i aktiviteter, tilbud, uddannelse arbejde m.v.

Målet er, at borgerne kommer tættere på uddannelses- og job afklaring. At borgerne kommer tættere på at deltage i en aktivitet. At borgerne fastholdes og gennemfører uddannelse- og job.

Ad Udvidet Funktionsbeskrivelse/AMPS-test)

Udvidet Funktionsevnebeskrivelse skal udarbejdes i de sager hvor det pga. borgers skånehensyn ikke er muligt at finde et egnet praktiksted pga. væsentlig nedsat funktionsevne pga. fysiske, psykiske eller/og kognitive begrænsninger.

Den Udvidede Funktionsevnebeskrivelse foretages ved hjælp af en AMPS – Assessment of Motor and Process Skills.

Testen skal afdække, hvordan borgeren klarer vigtige opgaver i dagligdagen i eget hjem.

Udbudssystem:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet TrueTender.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer samtlige spørgsmål i anonymiseret form ved at uploade spørgsmål/svardokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 eller kundecenter@truelink.dk

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskravene, jf. punkt III.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave, jf. punkt III.1.3).

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at etablere eller udvikle borgeres kompetencer i forhold til jobsamtaler.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere med anden kulturel baggrund og sproglige begrænsninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere, der er omfattet af de handicap kompenserende ordninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling og afklaring af arbejdsevnen samt rapportskrivning som dokumentation.

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt III.1.3). Se punkt II.2.4) i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

O Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver relevans på referencerne med nyeste startdato.

O Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

O Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

O Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

O For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3) Beskæftigelsesrettet ressourceopbygning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80500000 Uddannelsestilbud
80520000 Uddannelsesfaciliteter
80521000 Uddannelsesprogrammer
80522000 Uddannelsesseminarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsinge kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3) Beskæftigelsesrettet ressourceopbygning

Med følgende tilkøbsmulighed:

Mentorforløb.

Der skal som led i denne arbejdsmarkedsydelse, leveres beskæftigelsestilbud, jf. Lov nr. 548 af 7. maj 2019, om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter LAB) § 91 til borgere med psykiske, funktionelle og lettere kognitive lidelser, som alle målgrupper i Jobcenteret kan henvises til, bortset fra A-dagpengemodtagere. Der skal derfor være tale om et tilbud, som passer til borgere på forskellige forsørgelsesydelser, og som derfor har forskellige baggrunde for at være hvor de er – til trods for, at de kan have de samme diagnoser/ udfordringer.

Målgruppen kan være særligt udfordret af:

• Psykiske lidelser eller mistanke om nedsat psykisk funktionsniveau.

• Funktionelle lidelser.

• Lettere kognitive udfordringer og udviklingsforstyrrelser.

Borgerne som henvises, vil oftest være borgere der har brug for en indsats med henblik på af der under forløbet iværksættes konkrete virksomhedsrettede tilbud.

Et af målene skal derfor være at udvikle borgere fra ikke at kunne, til at kunne deltage i fx virksomhedspraktik, trænings- mestringsforløb etc. Målgruppen kan have brug for en opsøgende og ressourcemobiliserende indsats med et koordinerende fokus. Der kan være tale om borgere med dobbeltproblematikker og der skal i hele forløbet være fokus på, at der bevares et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet fokus.

Ad Mentorforløb)

Formålet med mentorstøtte er at understøtte indsatsen efter LAB. At borgeren - via personlig støtte - kan blive klar til at deltage i praktik, tilbud, uddannelse eller job. Formålet kan også være, at borgerne - via personlig støtte - kan blive fastholdt i aktiviteter, tilbud, uddannelse, arbejde m.v.

Ønskede effekter: At borgerne kommer tættere på uddannelses- og job afklaring. At borgerne kommer tættere på at deltage i en aktivitet. At borgerne fastholdes og gennemfører uddannelse- og job.

Udbudssystem:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet TrueTender.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer samtlige spørgsmål i anonymiseret form ved at uploade spørgsmål/svardokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 eller kundecenter@truelink.dk

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskravene, jf. punkt III.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave, jf. punkt III.1.3).

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at etablere eller udvikle borgeres kompetencer i forhold til jobsamtaler.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere med anden kulturel baggrund og sproglige begrænsninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere, der er omfattet af de handicap kompenserende ordninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling og afklaring af arbejdsevnen samt rapportskrivning som dokumentation.

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt III.1.3). Se punkt II.2.4) i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

O Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver relevans på referencerne med nyeste startdato.

O Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

O Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

O Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

O For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4) Beskæftigelsesrettet rehabiliterende forløb

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80500000 Uddannelsestilbud
80520000 Uddannelsesfaciliteter
80521000 Uddannelsesprogrammer
80522000 Uddannelsesseminarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsinge kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4) Beskæftigelsesrettet rehabiliterende forløb

Med følgende tilkøbsmulighed:

Mentorforløb.

Der skal som led i denne Arbejdsmarkedsydelse, leveres beskæftigelsestilbud jf. Lov nr. 548 af den 7. maj 2019, om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter LAB) § 91 til borgere med udfordringer udover ledighed. Alle målgrupper i Jobcenteret kan henvises til forløbet, bortset fra A-dagpengemodtagere. Der skal derfor være tale om et tilbud, som passer til borgere på forskellige forsørgelsesydelser, og som derfor har forskellige baggrunde for at være hvor de er – til trods for at de kan have de samme diagnoser/udfordringer.

Målgruppen kan være særligt udfordret på grund af:

• Udadreagerende adfærd.

• Kan være kriminalitetstruet eller være i kriminel løbebane.

• Tilknytning til bandemiljøet eller har tidligere været en del af dette.

• Psykisk lidelse og/eller misbrug.

• Psykosociale udfordringer.

Ad Mentorforløb)

Mentorforløb under delaftale 4 er tiltænkt de borgere i målgruppen, der fx ikke kan deltage i beskæftigelsesrettede forløb.

Mentoropgaven kan fx bestå af følgende:

• Det faglige, hvor borgeren støttes i forhold til konkrete arbejdsopgaver. Sproglige udfordringer. Det kan være på en arbejdsplads. Støtte fastholdelse i job eller uddannelse.

• Det personlige, hvor borgeren støttes i at håndtere psykiske, sociale, misbrugs, familiemæssige og økonomiske problemer. Netværksinddragelse og samarbejde.

• Det praktiske, hvor borgeren støttes i at få struktur på dagligdagen. Støttes i fremmøde i fx virksomhedspraktik eller til behandling.

• Det afprøvende, hvor borgeren støttes i at afprøve og afklare ressourcer og barrierer herunder matche personen til virksomheden, afklare fremtidige job- og uddannelsesmuligheder samt afklare eventuelle skånebehov m.v.

Udbudssystem:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet TrueTender.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer samtlige spørgsmål i anonymiseret form ved at uploade spørgsmål/svardokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 ellerkundecenter@truelink.dk

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskravene, jf. punkt III.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave, jf. punkt III.1.3).

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at etablere eller udvikle borgeres kompetencer i forhold til jobsamtaler.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere med anden kulturel baggrund og sproglige begrænsninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med at arbejde med borgere, der er omfattet af de handicap kompenserende ordninger.

• Referencer, der dokumenterer erfaring med udvikling og afklaring af arbejdsevnen samt rapportskrivning som dokumentation.

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt III.1.3). Se punkt II.2.4) i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

O Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver relevans på referencerne med nyeste startdato.

O Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

O Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

O Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

O For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer, jf. punkt III.1) skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysninger om, hvilke delaftaler (delkontrakter) der ønskes ansøgelse på. Bemærk, at der kan ansøges på følgende 4 delaftaler: D1, D2, D3 og D4, jf. del II.2).

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme.

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

- Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

- Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf.udbudslovens § 137, stk. 1:

- Forhold vedr. insolvens/konkurs eller lignende, jf. nr. 2.

- Kontrakt med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

- Ansøger skal udfyldes i udbudssystemet TrueTender.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt II.2.4). Se punkt II.2.9) i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne bør indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig, ift. mindstekravene jf. sidste bullet. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det bemærkes, at der i rammeaftalen er stillet krav om sociale og miljømæssige forpligtelser, såvel som etik og socialt ansvar. Udbudsmaterialet omfatter desuden databehandleraftale til udfyldning og indgivelse sammen med tilbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud samt muligheden for at præcisere udbudsmaterialet.

Ordregiver er opmærksom på, at værdien og ressourceforbruget er til stede i forhandlingen, hvorfor det er ordregivers hensigt at optimere begge parters tids- og ressourceforbrug mest muligt.

Proces for forhandlingsrunden

Alle forhandlinger følger samme proces:

1) Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden med tidspunkt for forhandlingsmødet.

2) Sammen med dagsordenen følger et vurderingsnotat indeholdende ordregivers vurdering af det indledende tilbud. Notatet indeholder ordregivers vurdering af relevante forbedringsmuligheder og optimeringspotentiale i det indledende tilbud, samt eventuelle identificerede forbehold som ordregiver anser som forbehold for udbudsmaterialets indhold. Vurderingen kan ikke forventes at være udtømmende.

3) Tilbudsgiver får mulighed for at kommentere på forskelligartede opfattelser af forholdene anført idet fremsendte vurderingsnotat. Tilbudsgiver forventes i samme ombæring at byde ind med eventuelle identificerede forhold i udbudsmaterialet som findes uhensigtsmæssige. Det være sig risikoelementer, omkostningsfaktorer og valide ideer, som tilbudsgiver gerne vil drøfte, og som de mener er fordyrende eller uhensigtsmæssige for den udbudte kontrakt. Tilbudsgiver opfordres til at begrunde sådanne forhold, samt at foreslå mulige alternativer hertil.

4) Tilbudsgivers eventuelle kommentarer bedes være modtaget senest 72 timer efter elektronisk udsendelse af notat om vurderingen.

5) Herefter vil der som udgangspunkt blive afholdt et (1) forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver, med mindre ordregiver vælger at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

Ordregiver gør opmærksom på, at:

Det alene er indholdet af det endelige tilbud, der vil blive lagt til grund i forbindelse med ordregivers endelige evaluering af tilbuddet og dermed grundlag for tildelingen, forhandlingen vil ikke vedrøre grundlæggende elementer, jf. udbudslovens § 66, stk. 2.

Kriterierne for tildelingen og deres vægtning vil forblive stabile under hele udbudsproceduren, hvorfor de heller ikke bliver genstand for forhandlingen.

Ordregiver dokumenterer hele forløbet i form af interne referater.

Ordregiver vil ikke videregive fortrolige oplysninger fra forhandlingsmødet med tilbudsgiver til øvrige tilbudsgivere, ligesom tilbudsgiveren ikke vil modtage fortrolige oplysninger fra øvrige tilbudsgiveres forhandlingsmøder.

Der vil blive givet samtidig underretning til tilbudsgiverne omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 ellerkundecenter@truelink.dk

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentationi henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse medprækvalifikationen.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andreenheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlæggesdokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysningerfra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— Skatteforvaltningen

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020