W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 617972-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Serwery sieciowe

2019/S 249-617972

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 9
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-033
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Hebenstreit, Bogusława Mituniewicz
E-mail: ies@ies.krakow.pl
Tel.: +48 126185700
Faks: +48 124228900

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ies.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą instyt...

Numer referencyjny: ZP 21/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48821000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie” – dalej „Projekt”.

Do zadań wykonawcy należeć będzie w szczególności:

a) dostarczenie i instalacja sprzętu teletechnicznego:

— serwery RACK – 2 szt.,

— macierz dyskowa – 1 szt.,

— serwer z deduplikacją – 1 szt.,

— klaster urządzeń UTM – typ 1 – 1szt.,

— urządzenia UTM – typ 2 – 4 szt.,

— przełączniki rdzeniowe – 2 szt.,

— przełącznik agregujący – 1 szt.;

b) dostarczenie i wdrożenie oprogramowania:

— oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – 1 komplet,

— oprogramowanie do backupu – 1 komplet.

2. Celem wykonania zamówienia, a zarazem rezultatem, który wykonawca zobowiązany jest osiągnąć i utrzymać przez okres obowiązywania umowy, jest dostawa oraz wdrożenie i zapewnienie zamawiającemu efektywnej i bezpiecznej możliwości korzystania

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 836 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72268000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Ekspertyz Sądowych, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie” – dalej „Projekt”.

Do zadań wykonawcy należeć będzie w szczególności:

a) dostarczenie i instalacja sprzętu teletechnicznego:

— serwery RACK – 2 szt.,

— macierz dyskowa – 1 szt.,

— serwer z deduplikacją – 1 szt.,

— klaster urządzeń UTM – typ 1 – 1 szt.,

— urządzenia UTM – typ 2 – 4 szt.,

— przełączniki rdzeniowe – 2 szt.,

— przełącznik agregujący – 1 szt.;

b) dostarczenie i wdrożenie oprogramowania:

— oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – 1 komplet,

— oprogramowanie do backupu – 1 komplet.

2. Celem wykonania zamówienia, a zarazem rezultatem, który wykonawca zobowiązany jest osiągnąć i utrzymać przez okres obowiązywania umowy, jest dostawa oraz wdrożenie i zapewnienie zamawiającemu efektywnej i bezpiecznej możliwości korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne – szczegółowo opisane w pkt XII SIWZ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Zakup i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Zarządzania Działalnością Opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie o nr POPC.02.02.00-0012/17, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-522156
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB Systems Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. płk. Dąbka 8
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-732
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 836 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 836 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w art. 179–198g Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019