W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 617979-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zator: System odczytu optycznego

2019/S 249-617979

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eurowafel Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 551 260 61 51
Adres pocztowy: Władysława Grabskiego 23
Miejscowość: Zator
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 32-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Gracjasz
E-mail: biuro@eurowafel.pl
Tel.: +48 509206801

Adresy internetowe:

Główny adres: www.eurowafel.pl

Adres profilu nabywcy: www.eurowafel.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja wafli zbożowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Eurowafel Sp. z o.o. sp. k.

Numer referencyjny: nie dotyczy
II.1.2)Główny kod CPV
48313100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest separator optyczny z monitoringiem wizyjnym – 1 kpl. o następujących parametrach i cechach:

— kamera wizyjna min 2 Mpx – 2 szt.,

— możliwość analizy z dołu i z góry wafla,

— wykrywanie zanieczyszczeń większych niż 2 mm,

— wizualizacja obrazu na monitorach przemysłowych 2 szt.,

— separator wafli z wykrytym błędem – 1 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 615.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Grabskiego 23, 32-640 Zator, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest separator optyczny z monitoringiem wizyjnym – 1 kpl. o następujących parametrach i cechach:

— kamera wizyjna min 2 Mpx – 2 szt.,

— możliwość analizy z dołu i z góry wafla,

— wykrywanie zanieczyszczeń większych niż 2 mm,

— wizualizacja obrazu na monitorach przemysłowych 2 szt.,

— separator wafli z wykrytym błędem – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.01.02.02-12-0132/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, należy kierować na adres mailowy: (biuro@eurowafel.pl).

2) Każde zapytanie oraz właściwa odpowiedź zostanie upubliczniona za pośrednictwem strony: (www.bazakonkurencyjności.gov.pl).

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

4) Przewiduje się możliwość wp...

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532178
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Eurowafel Sp. z o.o. sp. k.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Keyence International NV/SA
Krajowy numer identyfikacyjny: DE287410591
Miejscowość: Mechelen
Kod NUTS: BE212
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 320.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 615.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 10.12.2019 (decyduje data wpływu).

2) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Grabskiego 23, 32-640 Zator, POLSKA lub pocztą elektroniczną na adres: (biuro@eurowafel.pl).

3) Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnionym i podpisanym oświadczeniem oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór oferty, wzór oświadczenia oraz załącznika dotyczącego parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego).

4) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 o godz. 9:00 w siedzibie firmy.

5) W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykluczenia:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny:

1) Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.

2) W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr 1 i 2.

Sposób oceny:

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt.

2. Najkorzystniejsza oferta w zakresie gwarancji (najdłuższa gwarancja) = 20 pkt.

3. Suma kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2 będzie czynnikiem rozstrzygającym.

Kryterium – cena:

Punktacja – 80 %

Sposób oceny – stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy przez 80.

Kryterium – gwarancja:

Punktacja – 20 %

Sposób oceny – stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej mnożymy przez 20.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Nie dotyczy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019