Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 618024-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2019/S 249-618024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dr Jakub Ławniczak
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Numer referencyjny: AD/ZP/34/19
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 305 256.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237000
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań, Piła.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający parametry techniczne zamawianego sprzętu znajduje się w Załączniku nr J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostaw 10 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ergonomiczne monitory / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Napęd DVD RW / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPWP.08.03.03-30-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 125-305026
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 305 256.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium. Zgodnie z pkt 17 SIWZ.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 6 000,00 PLN

2. RODO – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – link:

https://info.put.poznan.pl/zamowienia

https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4 %99 %20int..pdf

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019