Diensten - 618057-2021

Submission deadline has been amended by:  21647-2022
03/12/2021    S235

België-Malle: Providerdiensten

2021/S 235-618057

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen B
Nationaal identificatienummer: 0471.914.403_543982
Postadres: Nooitrust 4
Plaats: Malle
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2390
Land: België
E-mail: gino.broeckhoven@kobavzw.be
Telefoon: +32 477854049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kobavzw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430386
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430386
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KOBA+B-A-KOBA0-2021-005bis-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=40736
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internetaansluitingen en bijhorende abonnementsformules voor scholen

Referentienummer: KOBA B-A-KOBA0-2021-005bis-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72410000 Providerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Internetaansluitingen en bijhorende abonnementsformules voor

scholen

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internetaansluitingen met variabiliteit in de beschikbare bandbreedte: niet-gegarandeerde bandbreedte: lagere en gemiddelde snelheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bisdom ANtwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na afloop van de initiële looptijd van de raamovereenkomst, kan de aanbesteder, in bijzonder

gemotiveerde gevallen, de raamovereenkomst verlengen met een looptijd van telkens één jaar. In zulk geval zullen – zo nodig –

aangepasten prijzen en voorwaarden overeengekomen worden met de opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties: zie bestek

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internetaansluitingen met variabiliteit in de beschikbare bandbreedte: niet-gegarandeerde bandbreedte: hogere snelheden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bisdom ANtwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na afloop van de initiële looptijd van de raamovereenkomst, kan de aanbesteder, in bijzonder

gemotiveerde gevallen, de raamovereenkomst verlengen met een looptijd van telkens één jaar. In zulk geval zullen – zo nodig –

aangepasten prijzen en voorwaarden overeengekomen worden met de opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties: zie bestek

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internetaansluitingen met gegarandeerde bandbreedte.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bisdom Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na afloop van de initiële looptijd van de raamovereenkomst, kan de aanbesteder, in bijzonder

gemotiveerde gevallen, de raamovereenkomst verlengen met een looptijd van telkens één jaar. In zulk geval zullen – zo nodig –

aangepasten prijzen en voorwaarden overeengekomen worden met de opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties: zie bestek

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Omwille van investeringen en kennisverwerving

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Handelsrechtbank van Antwerpen
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2021