Szolgáltatások - 618072-2020

21/12/2020    S248

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2020/S 248-618072

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: Toth.Katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RMT készítése (Duna Alagút, vasúti fejlesztés)

Hivatkozási szám: EKR000266882020
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Ajánlattevő feladata „Budapest vasúti átjárhatósága: a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető, új vasúti összekötő alagút létesítésének, a Nyugati pályaudvar központi pályaudvarrá alakításának, a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei fejlesztésének előkészítése, a vasúti üzem alól felszabaduló területek funkcióváltása - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT)” elkészítése.

Alkalmazott rövidítések:

Ajánlatkérő=AK

Ajánlattevő=AT

Ajánlati dokumentáció=AD

Műszaki Leírás=ML

Részletes megvalósíthatósági tanulmány=RMT

Közbeszerzés=kb

Szerződéstervezet= SZT

Elsődleges célok:

— a környezetvédelmi, klímavédelmi, társadalmi és gazdaságfejlesztési célokat szolgáló vasúti közlekedés versenyképességének és forgalmi részarányának növelése,

— átjárhatósági fejlesztési programot tartalmazó, a műszaki, környezeti, területfejlesztési és megtérülési vonatkozásokat egyaránt vizsgáló RMT készítése,

— a budapesti vasúti bevezető vonalak és pályaudvarok, mint szűk keresztmetszetet jelentő, elavult létesítmények struktúrájának kapacitásbővítő, megújító, hatékony területfelhasználást eredményező, komplex hálózati fejlesztési programjának részletes kidolgozása,

— a vasúti és az egyéb közösségi közlekedés utasforgalmi integrációjának erősítése Budapesten és elővárosi térségében,

— az alulhasznosított, felszabadítható vasúti területek és a közvetlen környezetüket adó barnamezős zónák területfejlesztésének előmozdítása,

— a kidolgozásra kerülő fejlesztési program alapján vasútfejlesztési projektgenerálás és végrehajtási organizáció előkészítése,

— a fejlesztési program társadalmasítása.

Az RMT keretében elkészítendő munkarészek (részletesen a Műszaki Leírás tartalmazza):

1. Módszertani előkészítő munkarész,

2. Nagyvárosok vasúti átjárhatósági programjai és eredményei - Nemzetközi benchmark,

3. Részletes igényelemzés és forgalmi modellezés, a Műszaki Leírásban meghatározott Átjárhatósági Fejlesztési Program szolgáltatási és menetrendi koncepciója,

4. Átjárhatóságot szolgáló új, az országos vasúti pályahálózat részét képező, min. 4, max. 7 km hosszú (nyomvonalváltozattól függően), legalább 2 vágányú vasúti alagúti vonalszakasz és felszíni kapcsolatai - Nyomvonal-kijelölési és műszaki változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint RMT és építészeti Masterplan,

5. Kötöttpályás alapú hálózati és utasforgalmi integráció Budapesten és elővárosi térségében - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány,

6. Kiemelt budapesti állomások, mint közhasználatú építmények (4 db, benne a jelenleg napi 65 ezer fő le- és felszálló utasforgalmat lebonyolító Nyugati pályaudvar), építészeti és funkcionális Masterplan - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint kész Masterplan és a Műszaki Leírás szerinti tervpályázati előkészítő dokumentáció,

7. Vasútvonalak menti budapesti barnamezős tömbök (min. 350 ha) városfejlesztési terve - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint tanulmányterv,

8. Átjárhatósági Fejlesztési Program hozzájárulása a klímabarát vasúti áruszállítási és logisztikai rendszer bővítéséhez és jobb területhasználatához,

9. Átjárhatósági Fejlesztési Program részletes, menetrendi terve és regionális vasúti infrastruktúra igénye - Részletes Tanulmány,

10. Átjárhatósági Fejlesztési Program klíma- és környezetvédelmi hatásai,

11. Területfejlesztési és gazdaságélénkítési értéktöbbletek ösztönzése, számbavétele, a Program megvalósítására történő visszacsatolása,

12. Átjárhatósági Fejlesztési Program költségbecslése, részletes közgazdasági költség-haszon elemzése, a hasznok átfogó figyelembevételével,

13. Végrehajtási Program - Közbenső állapotok organizációja, valamint engedélyezési és kiviteli tervezés szerinti szakaszokra és projektekre bontás,

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 439 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71335000 Mérnöki tanulmány
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.1.4) rovatból

14. Egyesített Záró Dokumentáció, Vezetői összefoglaló, Döntéshozói összefoglaló kötet, Közérthető összefoglaló kötet,

15. Projekt társadalmi kommunikációs feladataiban az AK munkájának támogatása.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet kíván benyújtani az IKOP-3.1.0-15 programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (5)-(6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet más forrásból módjában áll biztosítani.

A teljesítési ütemtervben elkülönítésre kerülnek az ún. bírálati- és végleges szállítások határidői.

A dokumentáció „bírálati szállítás” keretében benyújtandó elemére vonatkozóan is egyértelmű követelmény annak teljes körűsége, minden megvizsgálandó, megtervezendő feladatot tartalmaznia kell. A benyújtott dokumentáció AK által megvizsgálásra kerül. A hibák jelzését követően AT javítja a dokumentációt és ez alapján kerül sor AT részéről a végleges szállításra.

Részletes szabályok és a feladatok pontos meghatározása az AD részét képező ML-ben és SZT-ben.

Ajánlatkérő a szerződés célja kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A vasút hatalmas potenciált rejt magában Budapest számára, fejlesztését azonban ma egyszerre akadályozza a vasút bevezető szakaszának leromlott állapota és kapacitáshiánya, valamint a fejpályaudvarok zsákutcája és túlterheltsége.

Ahhoz, hogy több vonat tudjon az elővárosokból Budapestre közlekedni, a belső budapesti szakaszok kapacitásának bővítése szükséges, ez a fejpályaudvarok bővítésével vagy a Budapesten áthaladó vasúti szolgáltatások fejlesztésével érhető el. Ez utóbbi opció vizsgálatáról döntött a kormány: a Kelenföldet a Nyugati pályaudvarral összekötő új vonalszakasz és Duna alatti vasúti alagút lehetséges nyomvonalának, költségeinek és hasznainak vizsgálatára szolgáló megvalósíthatósági tanulmány készíttet.

A főváros és az agglomeráció közlekedési hálózata túlterhelt: a közúti torlódások egyre súlyosabb és útépítésekkel aligha feloldható problémákat okoznak, eközben a vasúthálózat ma messze lehetőségei alatt teljesít.

A Budapesten áthaladó vasúti szolgáltatások bővítésének kulcseleme a szűkös, elavult és helyben már nem fejleszthető fejpályaudvarok kiváltása, illetve tehermentesítése. Az eredetileg városszéli Nyugati, Déli és Keleti pályaudvar működési logikája érdemben nem változott az elmúlt másfél évszázadban, és mára alkalmatlanná vált a további fejlesztési igények befogadására. Nagyobb kapacitást ebben a rendszerben csak a pályaudvarok bővítésével lehetne biztosítani, ami az időközben beépült, sőt belvárosivá vált környezetben nem lehetséges.

Kiutat a fejpályaudvarok összekötése és átmenő rendszerű pályaudvarrá alakítása jelent. Ezt Európa és a világ számos nagyvárosában Londontól Bécsig, Lipcsétől Moszkváig felismerték: az új felszíni vagy felszínalatti vonalszakaszok lehetővé teszik, hogy a vonatok a városközpontot átszelve átszállásmentes kapcsolatot biztosítsanak a várostérség lakóinak. A vasút üzemeltetése is hatékonyabbá válik, területigénye csökken, a belvárosi területekbe ékelődő rozsdaövezetek felszámolhatók.

A Déli pályaudvar, a Nyugati pályaudvar környéki alulhasznosított vasúti területek, valamint a Rákosrendező és más kisebb rozsdaövezetek a főváros fejlesztésének aranytartalékát jelentik, amelyek felszabadítására a korszerű vasút kisebb területigénye nyújt lehetőséget. Városrésznyi területek válhatnak alkalmassá közparkok, lakóterületi fejlesztések megvalósítására és akár közintézmények elhelyezésére. A vasút egyben ezeket a fejlesztési területeket is kiszolgálhatja új megállókkal és új átszállópontokkal, tovább növelve gerinchálózati jelentőségét. A tanulmány nemcsak építészeti-urbanisztikai víziót vázol fel ezekre a térségekre, de hazánkban eddig nem alkalmazott mélységű társadalmi, gazdasági és ökológiai elemzésekkel összesíti e beruházások hatásait is. A tervezés egyik fókuszában a fejpályaudvarból átmenő rendszerűvé alakítandó Nyugati pályaudvar áll, amelyre részletesen kidolgozott tanulmánytervek készülnek, melyek a vasúti területek mellett egységben kezelik a Nyugati teret, a lehetséges ingatlan- és zöldterületi fejlesztéseket, valamint a térség városi közlekedési infrastruktúráját is.

Az alagút megvalósítása összetettsége és költségigénye miatt évtizedes távlatú cél, azonban az egymásra épülő, koherens logikájú beavatkozások sorozatával már rövidebb időtávon is elérhető, hogy a vasút új szolgáltatási minőséget képviseljen Budapesten. Annak megalapozott alátámasztása és igazolása, hogy az alagút hosszú távon életképes elképzelés-e, nem kizárólag ezen beruházási elem miatt szükséges: világos jövőkép nélkül felelősen a Nyugati pályaudvar vágányhálózatának vagy a Déli pályaudvar környezetének rendezése sem kezdődhet meg.

Célunk az, hogy az elővárosok és a külső kerületek lakói sűrűbb és gyorsabb vasutat kapjanak, amellyel a város számos pontját közvetlenül elérve utazhatnak. Így jelentősen növekedhet a vasutat választók száma, csökken a közút terhelése az elővárosokban és a külső kerületekben, a környezet- és klímavédelmi szempontból előnyösebb kötöttpályás közlekedés összességében vonzóbbá válik. A tanulmány egyben e célok elérésének ütemezett programját is bemutatja majd.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15

II.2.14)További információk

A teljesítési részhatáridőket a Szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés mellékletét képező Teljesítési Ütemterv szerint az utolsó mérföldkő teljesítésének („végleges szállításának”) a határideje (a Szerződés hatálybalépéstől számítva) 480 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 107-259643
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

RMT készítése (Duna Alagút, vasúti fejlesztés)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 439 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Egyes tanulmányterv készítési feladatok, településrendezés, építészet;

Vasúti forgalmi modellezés, szimuláció, menetrendi vizsgálat;

Környezetvédelem;

Talajmechanikai adatgyűjtés;

Geodézia;

Költség-haszon elemzés;

Gazdasági vizsgálatok;

Ingatlanfejlesztési vizsgálatok;

Benchmark vizsgálatok;

Alagúttechnológia;

Kommunikációs feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. számú ajánlattevő:

TRANSINVEST-BUDAPEST Kft. - Egis Rail (közös ajánlattevők)

Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.

Adószáma: 10322837-2-42

Egis Rail

Székhelye: 69006 Lyon, Avenue Thiers 168-170. (Franciaország)

Adószáma: FR50968502559

2. számú ajánlattevő (nyertes ajánlattevő):

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószáma: 13842217-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/12/2020