Dienstleistungen - 618114-2021

Submission deadline has been amended by:  671421-2021
03/12/2021    S235

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2021/S 235-618114

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nationale Identifikationsnummer: REGON 142137128
Postanschrift: ul. Konstruktorska 3A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Adamaszek-Watts
E-Mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
Fax: +48 224590201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nfosigw.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu

Referenznummer der Bekanntmachung: WZ/15/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 318 012.85 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72262000 Software-Entwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia

i rozwoju do tego systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został

w Załączniku 5 do SWZ oraz w PPU, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi:

1) Projekt i budowa Prototypu centralnej bazy danych Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, zwanej dalej CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 15 do Proponowanych postanowień umowy zwane dalej PPU.

2) API w postaci narzędzia typu ETL, integrującego systemy informatyczne Partnerów

z bazą CBCP – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 17 do PPU.

3) Zestaw zdefiniowanych raportów – szczegółowy opis zawarty w Załączniku 19 do PPU.

4) Narzędzie do budowania innych (poza zdefiniowanymi) raportów – tzw. Malarz raportów – szczegółowy opis zawarty w pkt. 5.2.5 oraz 5.3.8 Załącznika 15 do PPU.

5) Określenie wymagań dla wfośigw odnośnie realizacji migracji.

6) Usługi wsparcia i rozwoju CBCP prowadzące do budowy kolejnych funkcjonalności CBCP realizowane w ramach godzin rozwojowych, w tym na przykład przeprowadzenie migracji danych archiwalnych z systemów informatycznych Partnerów. Usługi wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi

w Załączniku 5 do PPU. Usługi te mogą być wykonywane w trakcie realizacji Prototypu CBCP jak również po zakończeniu realizacji Prototypu CBCP.

Punkty 1-5 zostaną zrealizowane w ramach pierwszego zlecenia określanego jako „Budowa Prototypu CBCP”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas budowy Prototypu CBCP / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 460 800.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin budowy Prototypu CBCP będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 40 dni roboczych, ani dłuższy niż 120 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w powyższym zakresie.

2. Jednocześnie wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne, nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

3.1. Wykonawca dołącza do oferty:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 160), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”;

b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

3.2. zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:

1) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

5) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu – JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, tj. o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z pkt. III.1.1) ogłoszenia:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych:

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt, III.1.1)3.2.1) ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt III.1.1)3.2.1) ogłoszenia;

4.2. zaświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w pkt III.1.1)3.2.3 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt III.1.1)3.2.4 ogłoszenia, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt III.1.1)3.2.5 ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

4.3. dokument, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

4.4. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 4.3 powyżej stosuje się.

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy ci mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 2) warunki określone w punkcie III.1.3. ogłoszenia mogą oni spełniać łącznie, 3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.2), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w powyższym zakresie.

Ciąg dalszy z pkt. III.1.1) ogłoszenia:

4) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.1.1) musi wykazać każdy z Wykonawców.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników, okresu świadczenia i informacji z zakresu pkt A 1)-6) warunku), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w tym informacje o wykonanych projektach opisanych w warunku – pkt. VIII.1.4.B SWZ oraz posiadanym certyfikacie, o ile dotyczy), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że:

A. w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3-krotnie zrealizował lub realizuje umowy, przy czym w ramach każdej z nich zbudował system lub przez okres co najmniej 11 miesięcy świadczył usługi w zakresie prac rozwojowych i utrzymaniowych (wsparcia) systemu informatycznego, z których każdy obsługuje co najmniej 500 jednocześnie zalogowanych użytkowników internetowych, przy czym:

1) prace rozwojowe, świadczone w ramach w/w usług polegały na zbudowaniu nowego systemu lub dostosowywaniu systemu informatycznego do potrzeb zdefiniowanych przez Odbiorcę, a dostosowanie to polegało co najmniej na rozwijaniu lub modyfikacji kodów źródłowych tego systemu w celu budowy nowych funkcjonalności;

2) prace utrzymaniowe (wsparcia) polegały na zapewnieniu dostępności systemu informatycznego objętego usługą zgodnie z uzgodnionym SLA (określone czasy reakcji i naprawy problemów);

3) co najmniej jeden z systemów obsługiwał lub obsługuje bazę danych dokumentów składanych przy pomocy aplikacji działających w sieci Internet;

4) co najmniej jeden z systemów wykorzystywał lub wykorzystuje technologie internetowe jako mechanizm zdalnego dostępu użytkowników do aplikacji;

5) co najmniej jeden z systemów wykorzystywał lub wykorzystuje technologię webservice do wymiany danych z innym systemem informatycznym;

6) co najmniej jeden z systemów współpracował lub współpracuje z innym systemem w trybie automatycznym, tj. z wykorzystaniem API.

B. do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 3 osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, pełniących funkcje specjalistów dla następujących technologii:

1) MS SQL Server analysis services

2) Azure Analysis Services

3) MS SQL Server Reporting Services 2014 lub późniejsze

4) MS Power BI

5) C# (Visual Studio 2015 lub późniejsze)

6) Microsoft MVC 5.0

7) Platforma .Net Framework 4

8) Microsoft SQL Server 2014 lub późniejsze

przy czym dla każdej z technologii wskazanych powyżej w pkt. 1) – 8) Wykonawca wyznaczy co najmniej po 2 specjalistów, z których każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 projekt w technologii, dla której został wskazany (w przypadku technologii, o których mowa w pkt. 3), 5) oraz 8) dopuszcza się wykazanie wykonania projektu w danej technologii, w jednej ze wskazanych wersji).

Pod pojęciem projekt rozumie się wykonanie w całości lub części nowej funkcjonalności.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła funkcję specjalisty dla więcej niż jednej technologii, pod warunkiem, iż będzie spełniać wymagania określone dla specjalisty z każdej technologii, dla której została wskazana jako specjalista. W przypadku projektu obejmującego więcej niż jedną technologię, projekt zostanie uznany jako spełniający wymóg dla każdej z tych technologii.

C. Ponadto:

1) jedna osoba ze wskazanych do realizacji zamówienia z zespołu specjalistów spełniających wymagania, o których mowa powyżej lub dodatkowa, pełnić będzie funkcję Kierownika Projektu i musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych, co najmniej 2, dotyczących budowy lub wdrożenia lub serwisowania systemu informatycznego.

2) co najmniej jedna osoba ze wskazanych do realizacji zamówienia z zespołu specjalistów spełniających wymagania, o których mowa powyżej lub dodatkowa, musi posiadać certyfikat REQB Foundation Level (Inżynieria wymagań) lub równoważny potwierdzający wiedzę z zakresu Inżynierii wymagań.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/12/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/12/2021
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz, w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.

5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 10 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

6. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania, a przy wycofaniu/zmianie oferty odpowiednio także Identyfikatora oferty. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania/oferty, a nie jego przepisywanie.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego na miniPortalu i dostępnego również na ePUAP. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,

w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

10. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz

z plikami stanowiącymi ofertę.

11. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania

i wycofania ofert):

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub ID postępowania lub numerem sprawy wskazanym w SWZ;

b) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt X.19 SWZ (pkt I.1 ogłoszenia), w dopuszczonych przez Zamawiającego przypadkach, tj. w szczególności, gdy inny sposób komunikacji nie został jednoznacznie wskazany jako wymagany przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5.powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2021