We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 618190-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery

2019/S 249-618190

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Solec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Solec 93
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Rawska-Trela
E-mail: zp@cmsolec.pl
Tel.: +48 226962004
Faks: +48 226962004

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmsolec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony PN/16PS/06/2019 na dostawy i wdrożenie platformy serwerowej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.

Numer referencyjny: PN/16PS/06/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy serwerowej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Formularz asortymentowo-cenowy” - załącznik nr 2 do SIWZ, „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 5 do SIWZ oraz „Opis przedmiotu zamówienia – OPZ” – załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 43 830.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000
30233000
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Solec 93

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy serwerowej na potrzeby Szpitala Solec Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Formularz asortymentowo-cenowy” - załącznik nr 2do SIWZ, „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 5 do SIWZ oraz „Opis przedmiotuzamówienia – OPZ” – załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2214/15-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323665
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 1
Nazwa:

Przetarg nieograniczony PN/16PS/06/2019 na dostawy i wdrożenie platformy serwerowej na potrzeby SzpitalaSOLEC Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Statim Integrator sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Głogowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-743
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 784.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form:

2.1. pieniądz;

2.2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancja bankowa;

2.4. gwarancja ubezpieczeniowa;

2.5. poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A.

Rachunek bankowy: 80 1050 1025 1000 0024 1669 2248

4. Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty.

5. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

7. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy.

8. Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Zgodnie z zapisami ustawy Pzp
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2019