W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 618192-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 249-618192

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Solec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Solec 93
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Rawska-Trela
E-mail: zp@cmsolec.pl
Tel.: +48 226962004
Faks: +48 226962004

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmsolec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu HIS

Numer referencyjny: PN/02HIS/01/2018
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich

„Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług

W Szpitalu Solec Sp. z o.o.”

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 423 081.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
72000000
80500000
72253200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Solec sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dostawa systemów informatycznych, ich wdrożenie, uruchomienie, integracja pomiędzy sobą oraz z systemami zewnętrznymi do nich, napełnienie danymi (w tym migracje we wskazanym zakresie) oraz wsparcie dla użytkowników obejmujące:

a) Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z bezterminowymi licencjami na te Oprogramowanie, spełniającego wymagania funkcjonalne i techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

b) Wdrożenie e-usług wskazanych w OPZ.

c) Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania. Ilość wymaganych licencji określi Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w OPZ.

d) Świadczenie Usług Wdrożenia dotyczących ZSI w siedzibie Zamawiającego.

e) Udzielenia przez Wykonawcę na uruchomiony ZSI gwarancji obejmującej również wsparciem powdrożeniowe oraz nadzór autorski, w terminach zawartych w ofercie.

f) Wyspecyfikowanie docelowych serwerów: aplikacyjnego (na potrzeby ZSI) i bazodanowego na potrzeby wdrażanego Oprogramowania.

g) Dostawę powiązanych z wdrażanym ZSI urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, drukarek kodów kreskowych i czytników kodów.

h) Dostawa właściwych dla wdrażanego oprogramowania ZSI silników baz danych typu SQL wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania w modelu opłaty jednorazowej, nieograniczonych czasowo, obejmujących ilość użytkowników równą ilości użytkowników systemów ZSI

i) Integracja wdrażanego oprogramowania ZSI z wdrażanym w oddzielnym zamówieniu i projekcie systemem ERP, w szczególności w zakresie rejestracji wszystkich występujących w nim zdarzeń gospodarczych w ujęciu księgowym, w tym transakcji sprzedaży, zakupu, operacji na materiałach i produktach (magazynowych) oraz wszystkich innych podlegających rejestracji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi.

j) Integracja użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS z wdrażanym systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiędzy ZSI a systemem PACS. Wymiana danych dotyczy systemów, nie jest wymagana integracja z urządzeniami podłączonymi do systemu PACS.

k) Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego (stacje robocze).

l) Instruktaż personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania, oraz oprogramowania bazodanowego, systemowego, narzędziowego i pozostałych dostarczonych w ramach projektu wdrożeniowego zgodnie z zakresem odpowiedzialności poszczególnych profili użytkowników.

m) Dostosowywanie wdrożonych systemów do zmieniających się przepisów prawa, bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż do momentu obowiązywania zmian, w okresie realizacji projektu wdrożeniowego oraz trwania usługi serwisowej i gwarancji.

2 Zaprojektowanie i wdrożenie wymiany danych realizującej integrację wymienioną w punktach g) i h) powyżej.

a) Wdrażany ZSI ma stanowić główny system informatyczny Zamawiającego, do którego będą integrować się pozostałe wskazane systemy.

b) W ramach tego zadania Zamawiający oczekuje, że dostawca dokona właściwych uzgodnień technicznych i funkcjonalnych w zakresie rozwiązań, z którymi będzie wykonywana integracja systemów, a następnie zaprojektuje je i wykona.

c) Wszystkie budowane interfejsy pomiędzy systemami powinny być oparte o zatwierdzoną przez Zamawiającego architekturę techniczną, spełniać branżowe standardy w zakresie bezpieczeństwa danych oraz normy Zamawiającego, a także być kompatybilne z technologiami używanymi przez Zamawiającego.

d) Szczegółowy zakres (danych) i technologia wykonania poszczególnych interfejsów będzie przedmiotem analizy przedwdrożeniowej i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zakres przekazywanych danych pomiędzy systemami może ulec zmianie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji wyżej wymienionych założeń.

e) wewnętrznymi zasadami rachunkowości Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2214/15-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 026-056308
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 1
Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atende Medica sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wilanowska 313
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-665
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 135 309.04 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Zgodnie z zapisami ustawy Pzp
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2019