W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 618232-2019

27/12/2019    S249    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania informatycznego

2019/S 249-618232

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Lompy 19
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 40-038
Państwo: Polska
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Tel.: +48 322002050
Faks: +48 322002060

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego w ramach usprawnienia czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością.

Numer referencyjny: ZP-2380-288-2019
II.1.2)Główny kod CPV
48517000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (dalej „odbiorcy”) w ramach usprawnienia czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością w podziale na 4 zadania:

1.1. Zadanie nr 1 – Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 9;

1.2. Zadanie nr 2 – Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych z możliwością obsługi urządzeń chińskich marek ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 3;

1.3. Zadanie nr 3 – Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 3;

1.4. Zadanie nr 4 – Oprogramowanie do odzyskiwania danych, wykonywania ekspertyz kryminalistycznych, klonowania i analizy nośników informacji ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 16.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 719 721.38 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 9

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:

3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,

3.3 załączniku nr 3.1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 4,

3.4 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy,

3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – JEDZ,

3.6 załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw,

3.7 załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

3.8 załączniku nr 8 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

4. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ producenta, nazwy i typu oprogramowania. Brak wpisania producenta, nazwy i typu oprogramowania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ.

5. Do czasu odbioru zamówienia przez zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca.

6. Miejsce dostaw w ramach zamówienia zawiera załącznik nr 6 do umowy – rozdzielnik.

7. Dostarczone oprogramowanie wraz z akcesoriami pochodzi z legalnego źródła, podlega ocenie zgodności i jest oznaczone znakiem CE, jest produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I. Akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania wykonawca dostarczy wraz z oferowanym oprogramowaniem w komplecie.

8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych z możliwością obsługi urządzeń chińskich marek ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 3

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:

3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,

3.3 załączniku nr 3.1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 4,

3.4 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy,

3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – JEDZ,

3.6 załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw,

3.7 załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

3.8 załączniku nr 8 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ producenta, nazwy i typu oprogramowania. Brak wpisania producenta, nazwy i typu oprogramowania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ.

5. Do czasu odbioru zamówienia przez zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca.

6. Miejsce dostaw w ramach zamówienia zawiera załącznik nr 6 do umowy – rozdzielnik.

7. Dostarczone oprogramowanie wraz z akcesoriami pochodzi z legalnego źródła, podlega ocenie zgodności i jest oznaczone znakiem CE, jest produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I. Akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania wykonawca dostarczy wraz z oferowanym oprogramowaniem w komplecie.

8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:

3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,

3.3 załączniku nr 3.1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 4,

3.4 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy,

3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – JEDZ,

3.6 załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw,

3.7 załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

3.8 załączniku nr 8 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

4. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ producenta, nazwy i typu oprogramowania. Brak wpisania producenta, nazwy i typu oprogramowania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ.

5. Do czasu odbioru zamówienia przez zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca.

6. Miejsce dostaw w ramach zamówienia zawiera załącznik nr 6 do umowy – rozdzielnik.

7. Dostarczone oprogramowanie wraz z akcesoriami pochodzi z legalnego źródła, podlega ocenie zgodności i jest oznaczone znakiem CE, jest produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I. Akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania wykonawca dostarczy wraz z oferowanym oprogramowaniem w komplecie.

8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do odzyskiwania danych, wykonywania ekspertyz kryminalistycznych, klonowania i analizy nośników informacji ze wsparciem na minimum 5 lat – szt. 16

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:

3.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,

3.3 załączniku nr 3.1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 4,

3.4 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy,

3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – JEDZ,

3.6 załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw,

3.7 załączniku nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

3.8 załączniku nr 8 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

4. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ producenta, nazwy i typu oprogramowania. Brak wpisania producenta, nazwy i typu oprogramowania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ.

5. Do czasu odbioru zamówienia przez zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca.

6. Miejsce dostaw w ramach zamówienia zawiera załącznik nr 6 do umowy – rozdzielnik.

7. Dostarczone oprogramowanie wraz z akcesoriami pochodzi z legalnego źródła, podlega ocenie zgodności i jest oznaczone znakiem CE, jest produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I. Akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania wykonawca dostarczy wraz z oferowanym oprogramowaniem w komplecie.

8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-447237
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1,2,3,4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Sp. z o.o.
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 678 048.78 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, POLSKA.

2. Inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Lompy 19, tel. +48 322002403, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu / celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej (http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;

11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na wykonawcy. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XV pkt 3 i 4 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej zamawiającego, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2019