Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 618688-2020

Submission deadline has been amended by:  34567-2021
21/12/2020    S248

Polska-Jaworzno: Układy hydrauliczne

2020/S 248-618688

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tauron Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Madej-Szubel
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185150
Faks: +48 326155942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-wydobycie.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.tauron.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.swoz.tauron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.swoz.tauron.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa blokowego systemu regulacji hydraulicznej obudowy zmechanizowanej dla Tauron Wydobycie S.A. – ZG Janina, ZG Brzeszcze.

Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02249/L/228/P/JMS
II.1.2)Główny kod CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa blokowego systemu regulacji hydraulicznej obudowy zmechanizowanej dla Tauron Wydobycie SA – ZG Janina, ZG Brzeszcze. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 części.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, został określony w Opisie przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części Przedmiotu Zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41 POz i FRS 20/41 POz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest: Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41 POz i FRS 20/41 POz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej TAGOR-22/46-POz.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tauron Wydobycie SA: Zakład Górniczy Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest: Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej TAGOR-22/46-POz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zachowano numerację z SIWZ:

3.5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ);

3.5.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3.5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) Pzp tj.:

3.2.1. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d. sekcji III.1.1): 3.2.2. art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – który naruszył obowiązki podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami luz zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.3.1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa JEDZ (pomocniczy JEDZ o charakterze poglądowym stanowi zał. nr 5 do SIWZ).

JEDZ składany jest przez wykonawcę na Platformie Zakupowej Grupy Tauron.

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ/ESPD dostępna jest na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.

JEDZ dedykowany dla przedmiotowego Postępowania znajduje się na stronie internetowej http://swoz.tauron.pl.

3.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów (zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp).

3.3.4. W przypadku składania ofert na części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wypełniając JEDZ winien dokładnie opisać, dla której części zamówienia wykazuje spełnienie warunku.

3.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 Pzp, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zachowano numerację z SIWZ:

3.1.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 oraz pkt 8 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, które zgodnie z art. 22 ust. 1b dotyczą:

3.1.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zachowano numerację z SIWZ:

3.7. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań

3.7.1.Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

1) wypisy z dokumentacji techniczno-ruchowych lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub rysunki, karty katalogowe, które potwierdzać będą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

2) oświadczenie o treści zgodnej z pkt C ppkt 1.5. Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ);

3) wzór deklaracji zgodności.

3.7.2.Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów:

a) Ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,

b) Rozporządzenia Ministra Energii z 23.11.2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118),

c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 155),

d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228),

e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz. 544) wraz z aktami wykonawczymi,

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

g) Wymogów norm: PN-EN 1804-3+A1:2012, PN-G-32000:2011, PN-G-32010:2012.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z pkt C ppkt 1.7. Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

3.7.3. Wymaga się aby oferowany przedmiotu zamówienia był fabrycznie nowy (nieremontowany, nieużywany i nieregenerowany).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z pkt C ppkt 1.6. Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

3.7.4. Wymaga aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z pkt C ppkt 1.13. Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

3.7.5. Wymaga się aby oferowany przedmiot zamówienia gwarantował bezpieczną eksploatację i nie naruszał Deklaracji zgodności WE wystawionej dla obudowy zmechanizowanej typu:

— dla części nr 1 – ZG Janina: Gliniki 20/41 POz i FRS 20/41 POz,

— dla części nr 2 – ZG Brzeszcze: TAGOR-22/46-POz.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SWZ.

3.7.6. Wymaga się aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał opinie producenta obudowy lub jednostki certyfikowanej/notyfikowanej o możliwości stosowania sytemu sterowania w obudowie zmechanizowanej:

— dla części nr 1– ZG Janina: typu Gliniki 20/41 POz i FRS 20/41 POz wykonanych wg DTR 15/2009, DTR 21/2012 oraz CT19-015/2014,

— dla części nr 2 – ZG Brzeszcze: typu TAGOR-22/46-POz użytkowanej wg instrukcji pod tytułem „Obudowa zmechanizowana Tagor-24/46-POZ WG RYS.G-2607.01.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty opinie producenta obudowy lub jednostki certyfikującej/notyfikowanej o możliwości stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia w obudowie zmechanizowanej odpowiednio dla części nr 1, dla części nr 2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zachowano numerację z SIWZ:

3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.6.1.1. pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale 3 SIWZ, w części IV JEDZ należy wypełnić tylko sekcję α (alfa).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienie wadium dla części nr 1 i 2 zamówienia.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:

— dla części nr 1 zamówienia w wysokości – 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

— dla części nr 2 zamówienia w wysokości – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

3.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

3.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3.9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.9.3.1. Jakiego postępowania dotyczy;

3.9.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

3.9.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.9.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

3.9.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

3.9.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z ośw. – zał. 1.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

c.d sekcji III.1.8.

3.9.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zachowano numerację z SIWZ: 4.8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Grupy Tauron.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zachowano numerację z SIWZ:

1.4 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.4.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Tauron dostępnej pod adresem http://swoz.tauron.pl (zwanej dalej: Platformą lub Systemem). Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”.

1.4.2 Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 2020/TWD/TWD/02249/L/228/P/JMS Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.4.3 Wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Wykonawcę winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020