Services - 619026-2021

03/12/2021    S235

Danemark-Nykøbing Mors: Services de vidange de puisards ou de fosses septiques

2021/S 235-619026

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Morsø Spildevand A/S
Numéro national d'identification: 31895936
Adresse postale: Holgersgade 7,3. sal
Ville: Nykøbing Mors
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Code postal: 7900
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lotte Bonde
Courriel: lotte.bonde@fssv.dk
Téléphone: +45 69166700
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
Adresse du profil d’acheteur: http://www.fssv.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Thisted Rensenanlæg A/S
Numéro national d'identification: 32362443
Adresse postale: Silstrupvej 12
Ville: Thisted
Code NUTS: DK050 Nordjylland
Code postal: 7700
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lotte Bonde
Courriel: lotte.bonde@fssv.dk
Téléphone: +45 691166700
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/16445456.aspx
Adresse du profil d’acheteur: http://fssv.dk
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Vandmiljø Randers A/S
Numéro national d'identification: 32285708
Adresse postale: Tørvebryggen 12
Ville: Randers
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Code postal: 8900
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lotte Bonde
Courriel: lotte.bonde@fssv.dk
Téléphone: +45 69166700
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
Adresse du profil d’acheteur: http://fssv.dk
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt vedr. Tømning af bundfældningstanke Morsø Spildevand A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Vandmiljø Randers A/S

II.1.2)Code CPV principal
90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

OBS! Tilbudsgiver bedes bemærke, at der skal afgives tilbud under den enkelte delaftale. Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere en én delkontrakt, skal der afgives tilbud for hver af de delkontrakter, man ønsker at afgive tilbud på.

Generelle filer (Udbudsbetingelser, Kontraktudkast, Støtteerklæring og Erklæring om Ressourcestillelse) er placeret under den generelle mappe filer, hvorimod de bilag, der er specifikke på den pågældende delkontrakt, forefindes på fanebladet filer under den pågældende delkontrakt.

Udbuddet omfatter tømning af bundfældningstanke for henholdsvis Morsø Spildevand, Thisted Renseanlæg A/SD og Vandmiljø Randers A/S

Ordregiver Ordinære tømninger pr. år Ordinære tømninger med traktor, lille bil eller slamsuger pr. år Ordinære tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år

Morsø Spildevand A/S 1.745 stk. 40 stk. 6 stk.

Vandmiljø Randers A/S 2.700 stk. 10 stk. 0 stk.

Thisted

Renseanlæg A/S 4.600 stk. 300 stk. 4 stk.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 26 800 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Morsø Spildevand A/S

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90400000 Services des eaux usées
90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Lieu principal d'exécution:

Morsø

II.2.4)Description des prestations:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Thisted Renseanlæg A/S

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90400000 Services des eaux usées
90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Lieu principal d'exécution:

Thisted Kommune

II.2.4)Description des prestations:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vandmiljø Randers A/S

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90400000 Services des eaux usées
90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Lieu principal d'exécution:

Randers kommune

II.2.4)Description des prestations:

Tømning af bundfældningstanke

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-519499
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Morsø Spildevand A/S

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Thingstrup Maskinstation K/S
Adresse postale: Hvolbyvej 2
Ville: Vemb
Code NUTS: DK Danmark
Code postal: 7570
Pays: Danemark
Courriel: thingstrup@thingstrup-maskinstation.dk
Téléphone: +45 97481199
Fax: +45 97481447
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 4 335 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Thisted Renseanlæg A/S

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FKSSlamson A/S
Adresse postale: Teknikvej 36
Ville: Odense S
Code NUTS: DK Danmark
Code postal: 5260
Pays: Danemark
Téléphone: +45 25265877
Fax: +45 70221623
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 17 000 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Vandmiljø Randers A/S

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Thingstrup Maskinstation K/S
Adresse postale: Hvolbyvej 2
Ville: Vemb
Code NUTS: DK Danmark
Code postal: 7570
Pays: Danemark
Courriel: thingstrup@thingstrup-maskinstation.dk
Téléphone: +45 97481199
Fax: +45 97481447
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 5 500 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Nævnenes Hus
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/11/2021