W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 619281-2019

27/12/2019    S249    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Przemyśl: Systemy i serwery informacyjne

2019/S 249-619281

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Monte Cassino 18
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wszp.pl
Tel.: +48 166775063
Faks: +48 166775064

Adresy internetowe:

Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/wszp

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/wszp

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - II

Numer referencyjny: DZP/32/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48800000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - w ramach 1 kpl zadania - z wykorzystaniem wybranych detali sprzętowych oraz materiałów będących własnością zamawiającego wskazanych w załącznikach do projektu umowy. Projekt umowy to załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 043 588.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
32420000
72212219
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sprzęt serwerowy oraz urządzenia sieciowe i inne elementy muszą zostać zainstalowane w szafach RACK w serwerowni zamawiającego (budynek C poziom 0) oraz w budynku administracyjnym zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej – na rzecz zamawiającego, w ramach 1 kpl zadania - z wykorzystaniem wybranych detali sprzętowych oraz materiałów będących własnością zamawiającego wskazanych w załącznikach do projektu umowy. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy stanowiącej odpowiednio, jn.

A). Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załącznikiem projektu umowy na gwarancję i serwis (zał. nr 9 do umowy zasadniczej).

B). Szczegółowy wykaz oraz zakres przedmiotu zamówienia określona jest w treści załączników – do projektu umowy na modernizację – oznaczonych nr: 1 do 7 – wg nazwy jn.

1). Zał. 1: Wymagania dot. przedmiotu zamówienia.

2). Zał. 2: Projekt techniczny – serwery w warstwie fizycznej.

3). Zał. 3: Projekt techniczny – LAN w warstwie fizycznej.

4). Zał. 4: Inwentaryzacja infrastruktury serwerowej – zestawienie.

5). Zał. 5: Inwentaryzacja infrastruktury serwerowej – schemat.

6). Zał. 6: Formularz ofertowy – druk do wypełnienia i złożenia w ramach oferty.

7). Zał. 7: Harmonogram realizacji przedmiotu umowy – do sporządzenia przez wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt modernizacji zawiera opis oczekiwanej konfiguracji końcowej modernizowanej infrastruktury wraz z opisem minimalnych wymagań w SIWZ. Wykonawca może oferować urządzenia i rozwiązania inne niż w projekcie, o ile parametry proponowanych urządzeń i rozwiązań spełniają minimalne wymagania zamawiającego lub są od nich wyższe.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zbyt wolne przetwarzanie danych w systemach informatycznych u zamawiającego. Sytuacja ta wymusza potrzebę ich usprawnienia w celu max przyśpieszenia - z wykorzystaniem wybranych elementów sprzętowych i materiałów z byłego Szpitala Miejskiego w Przemyślu, który aktualnie jest w strukturze zamawiającego. Pierwsze postępowanie przetargowe w tej sprawie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena złożonej oferty znacząco przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie mógł jej zwiększyć do ceny jedynej złożonej oferty.

• Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).

• Podstawa prawna wyznaczenia terminu składania ofert krótszego niż termin podstawowy określony w Pzp - zastosowania procedury przyśpieszonej: art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. jw.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-479000
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 399 oraz 400/DZP/32/PN/2019
Część nr: 1 kpl
Nazwa:

Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INFOTOWER Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wincentego Pola 16/208
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 044 715.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 283 613.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oprócz wymogów i dokumentów już wymienionych w ogłoszeniu (w tym. m.innymi: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do modernizacji systemów dziedzinowych występujących u zamawiającego oraz oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada status partnera u producenta dostarczanego sprzętu: minimum Platinum), które należy złożyć wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany do spełnienia niżej wymienionych warunków oraz złożenia dokumentów jn.

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wymaganą treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony Kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia, oferowanego przez wykonawcę z podaniem wartości i informacji określonych w załączniku nr 6 do projektu umowy.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium wg wymogów opisanych w rozdziale VIII SIWZ - wartość wadium: 10 000,00 PLN.

4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowaw art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. Wypełniony druk zawierający jedynie wybrane detale sprzętowe oraz materiały będące własnością zamawiającego – wg wykazu / zestawienia i opisu z załącznika nr 4 do projektu umowy – do wykorzystania przez wykonawcę przy realizacji umowy.

6. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy – do sporządzenia przez wykonawcę i złożenia wraz z ofertą – adekwatnie do oferowanego terminu realizacji umowy – kryterium oceniane.

II. Opis czynności umożliwiających złożenie oferty oraz uzupełnienie informacji dotyczącej elektronicznej formy składania dokumentów zawiera załącznik nr 6 SIWZ.

Wykaz dokumentów, które zamawiający może żądać od wykonawców po złożeniu ofert – w tym dotyczących również podwykonawców i podmiotów trzecich – określa rozdział VI.A SIWZ.

— Podstawa prawna: art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, dołożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów”.

Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na Platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wszp –klikając przycisk „Załóż konto”.

Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Ważne ! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

Szczegółowe i dodatkowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/wszp/elearning.

III. Uzupełnienie informacji dotyczącej: rozdziału II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia - TREŚĆ ODNOSZĄCA SIĘ DO OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

— KRYTERIA OCENY OFERT / udzielenia zamówienia: CENA - 60 %; TERMIN WYKONANIA - 10 %;OKRES GWARANCJI i SERWISU - 30 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180 – 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się odpowiednio w terminach: 10, 15 dni lub 6 miesięcy – stosownie do czynności zamawiającego niezgodnych z przepisami Prawo zamówień publicznych i sposobu powzięcia lub otrzymania tych informacji przez wykonawców. Szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2019