Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 619495-2019

27/12/2019    S249    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Hvidovre: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 249-619495

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AV Miljø
CVR-nummer: 25463242
Postadresse: Avedøreholmen 97
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a72fa0-d335-40ca-952b-42a5cc7c4ffd/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Deponi af affald

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indbygning, udgravning og læsning af industriaffald

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

AV Miljø (herefter "Ordregiver") ejes af Vestforbrænding og ARC. Vi driver et deponi af affald på Avedøre Holme og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter. På Avedøre deponi (Avedøreholmen 97) modtages deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1 450 000 indbyggere og ca. 80 000 større eller mindre virksomheder. På KMC mellemlager, mellemlagres affald egnet til forbrænding, når Vestforbrænding og ARC har behov for dette. Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 172 800.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

Affaldet ankommer i komprimatorbiler, containere eller på sættevogne og læsses af på pladsen. Herfra skal det indbygges i bunken af affald og dækkes til sidst med ler. Ved frakørsel skal det læsses på sættevogne med stålsider. Af hensyn til transportørerne sker dette i samarbejde med chaufførerne således at pauser holdes samtidig. Af hensyn til hurtig læsning opbygges der ramper af affaldet. Det kræver en erfaren og dygtig gravemaskinefører at fylde lastbilerne hurtigt og tilstrækkeligt.

Rammeaftalen omfatter samtlige ydelser, som er nødvendige i forbindelse med indbygning, udgravning og læsning af forbrændingsegnet industriaffald, herunder såvel mandskab som materiel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

AV Miljø ("Ordregiver") har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 169-413460 udbudt en rammeaftale om indbygning, udgravning og læsning af industriaffald, som var påtænkt at tildeles 2 leverandører efter kaskademodellen ("Rammeaftalen"). Ved tilbudsfristens udløb den 1.10.2019 var der ikke indkommet nogen tilbud. Det følger af udbudslovens § 80, stk. 1, at en ordregiver kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, hvis der i forbindelse med f.eks. et offentligt EU-udbud ikke er modtaget nogen tilbud.

Ordregiver har efter at have konstateret, at der ikke indkom tilbud, foretaget en prøvning af markedsprisen for opfyldelsen af rammeaftalen, og agter på denne baggrund af indgå kontrakt med G.S.V. Materieludlejning A/S efter udløbet af den frivillige standstill periode.

Det bemærkes for god ordens skyld, at det er ordregivers vurdering, at indgåelse af rammeaftalen med én leverandør ikke udgør en ændring af et grundlæggende element i det oprindelige udbudsmateriale. Det er således ordregivers vurdering, at ændringen ikke fordrejer rammeaftalens (samlede) økonomiske balance, ligesom anvendelsesområdet for rammeaftalen ikke berøres af ændringen. Desuden vurderes ændringen ikke at påvirke potentielle tilbudsgiveres deltagelse i udbuddet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 169-413460

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: G.S.V. Materieludlejning A/S
By: Kirke Hyllinge
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 172 800.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det bemærkes for god ordens skyld, at kontrakten ikke indgås før udløbet af den frivillige standstill periode (10 dage). Det bemærkes endvidere, at kontraktens estimerede værdi er baseret på ordregivers bedste skøn, vurderet ud fra det historiske forbrug.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2019