29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 619625-2019

27/12/2019    S249

Polska-Katowice: Kabel niskiego napięcia

2019/S 249-619625

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Karolinki 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-467
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6.

Numer referencyjny: Nr postępowania: 701903734-1
II.1.2)Główny kod CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ,pod rygorem nieważności,sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.–nr grupy 284-6.Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 49. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 162 419,000 m.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 49. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na: jedną lub więcej części zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6.

Część nr: 1-49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych.Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 49.

Nr części Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

1 PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 3 919,000m

2 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 150,000m

3 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 600,000m

4 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 800,000m

5 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 900,000m

6 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 3 700,000m

7 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 200,000m

8 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 420,000m

9 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 410,000m

10 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 200,000m

11 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 410,000m

12 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 600,000m

13 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 500,000m

14 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 100,000m

15 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 630,000m

16 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 2 150,000m

17 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 600,000m

18 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X10+10+1X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 250,000m

19 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY 550,000m

20 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 150,000m

21 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 950,000m

22 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 300,000 m

23 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 4 180,000m

24 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 500,000m

25 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400,000m

26 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 200,000m

27 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 400,000m

28 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 590,000m

29 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 460,000m

30 PRZEWÓD ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY 200,000m

31 PRZEWÓD O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV OPONOWY GÓRNICZY 500,000m

32 PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 100,000m

33 PRZEWÓD ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY 1 170,000m

34 PRZEWÓD OPNZGCEKŻ-GW(A) 3X35+16+3X2,5 0,6/1KV GÓRNICZY DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH 100,000m

35 PRZEWÓD OPNZGCEKŻ-GW(A) 3X50+25+6X4 0,6/1KV GÓRNICZY DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH 300,000m

36 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 11 030,000m

37 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY POLWINITOWY 63 360,000m

38 PRZEWÓD YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRN POLWINITOWY 28 090,000m

39 PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRN. 3 500,000m

40 PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRN. PROTOMONT 3 900,000m

41 PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRN. PROTOMONT 2 900,000m

42 PRZEWÓD NSSHOEU 3X70+3X35/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRN. PROTOMONT 500,000m

43 PRZEWÓD (V)NTSKCGECWOEU 3X35+3X(1,5ST KON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRN. KOMBAJ. PROTOMONT 800,000m

44 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X50+3X(1,5ST KON+25/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRN. PROTOMONT 1 550,000m

45 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRN. KOMBAJ. PROTOMONT 4 540,000m

46 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 GÓRN. KOMBAJ. PROTOMONT 1 610,000m

47 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRN. PROTOMONT 450,000m

48 PRZEWÓD(Z)NSSHCGEOEU 3X50/25KON+3X(1,5ST KON+1,5UEL KON) 0,6/1KV GÓRN. KOMBAJ. PROTOMONT 200,000 m

49 PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV GÓRN. KOMBAJ. PROTOMONT 400,000 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Nr zadania:

1 - 23 000,00 PLN

2 - 60 000,00 PLN

3 - 40 000,00 PLN

4 - 121 000,00 PLN

5 - 82 000,00 PLN

6 - 305 000,00 PLN

7 - 165 000,00 PLN

8 - 182 000,00 PLN

9 - 178 000,00 PLN

10 - 15 000,00 PLN

11 - 82 000,00 PLN

12 - 143 000,00 PLN

13 - 6 000,00 PLN

14 - 9 000,00 PLN

15 - 13 000,00 PLN

16 - 21 000,00 PLN

17 - 18 000,00 PLN

18 - 10 000,00 PLN

19 - 30 000,00 PLN

20 - 8 000,00 PLN

21 - 395 000,00 PLN

22 - 71 000,00 PLN

23 - 1 112 000,00 PLN

24 - 79 000,00 PLN

25 - 101 000,00 PLN

26 - 18 000,00 PLN

27 - 199 000,00 PLN

28 - 95 000,00 PLN

29 - 57 000,00 PLN

30 - 32 000,00 PLN

31 - 91 000,00 PLN

32 - 30 000,00 PLN

33 - 81 000,00 PLN

34 - 11 000,00 PLN

35 - 41 000,00 PLN

36 - 108 000,00 PLN

37 - 695 000,00 PLN

38 - 548 000,00 PLN

39 - 50 000,00 PLN

40 - 66 000,00 PLN

41 - 64 000,00 PLN

42 - 30 000,00 PLN

43 - 134 000,00 PLN

44 - 218 000,00 PLN

45 - 1 035 000,00 PLN

46 - 406 000,00 PLN

47 - 76 000,00 PLN

48 - 31 000,00 PLN

49 - 94 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 7 479 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadań:

1 - 23 000,00 PLN

2 - 60 000,00 PLN

3 - 40 000,00 PLN

4 - 121 000,00 PLN

5 - 82 000,00 PLN

6 - 305 000,00 PLN

7 - 165 000,00 PLN

8 - 182 000,00 PLN

9 - 178 000,00 PLN

10 - 15 000,00 PLN

11 - 82 000,00 PLN

12 - 143 000,00 PLN

13 - 6 000,00 PLN

14 - 9 000,00 PLN

15 - 13 000,00 PLN

16 - 21 000,00 PLN

17 - 18 000,00 PLN

18 - 10 000,00 PLN

19 - 30 000,00 PLN

20 - 8 000,00 PLN

21 - 395 000,00 PLN

22 - 71 000,00 PLN

23 - 1 112 000,00 PLN

24 - 79 000,00 PLN

25 - 101 000,00 PLN

26 - 18 000,00 PLN

27 - 199 000,00 PLN

28 - 95 000,00 PLN

29 - 57 000,00 PLN

30 - 32 000,00 PLN

31 - 91 000,00 PLN

32 - 30 000,00 PLN

33 - 81 000,00 PLN

34 - 11 000,00 PLN

35 - 41 000,00 PLN

36 - 108 000,00 PLN

37 - 695 000,00 PLN

38 - 548 000,00 PLN

39 - 50 000,00 PLN

40 - 66 000,00 PLN

41 - 64 000,00 PLN

42 - 30 000,00 PLN

43 - 134 000,00 PLN

44 - 218 000,00 PLN

45 - 1 035 000,00 PLN

46 - 406 000,00 PLN

47 - 76 000,00 PLN

48 - 31 000,00 PLN

49 - 94 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 7 479 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych tj. dostawy innych przewodów oraz kabli elektroenergetycznych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych wart.24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art.24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę.

3. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 210 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi dla zadania Nr [PLN]:

1-1 000,00

2-2 000,00

3-1 000,00

4-4 000,00

5-3 000,00

6-8 000,00

7-5 000,00

8-5 000,00

9-5 000,00

10-500,00

11-3 000,00

12-4 000,00

13-300,00

14-500,00

15-500,00

16-800,00

17-600,00

18-500,00

19-1 000,00

20-300,00

21-10 000,00

22-2 000,00

23-28 000,00

24-2 000,00

25-3 000,00

26-500,00

27-5 000,00

28-3 000,00

29-2 000,00

30-1 000,00

31-3 000,00

32-1 000,00

33-3 000,00

34-500,00

35-2 000,00

36-3 000,00

37-18 000,00

38-14 000,00

39-2 000,00

40-2 000,00

41-2 000,00

42-1 000,00

43-5 000,00

44-6 000,00

45-26 000,00

46-12 000,00

47-3 000,00

48-1 000,00

49-3 000,00

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w załączniku nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej profil nabywcy: adres internetowy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z SIWZ.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–49.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 004-005665
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 24.01.2020 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

Pokój nr 115, I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od dn. 20.02.2020 r. będzie obowiązywać do dn. 31.01.2021 r.)

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 31.01.2021 r. będzie obowiązywać do dnia 30.04.2021 r.).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy:

— do 60 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 1÷39

— do 90 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 40÷49

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego

Niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019