Supplies - 619875-2020

22/12/2020    S249

Denmark-Silkeborg: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 249-619875

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Midtjylland, Regionshospitalet Silkeborg
National registration number: 29190925
Postal address: Falkevej 1A
Town: Silkeborg
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8600
Country: Denmark
Contact person: Kadir Atsiz
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.rm.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tender.konnect.dk/invite/859
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tender.konnect.dk/invite/859
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af opvaskedekontaminatorer med tilbehør til sterilcentralen på Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland

II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af seks (6) opvaskedekontaminatorer, en retursluse, et antal transportvogne og vaskeindsatse, service og vedligehold samt uddannelse til sterilcentralen på Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK04 Midtjylland
Main site or place of performance:

Regionshospitalet Silkeborg

II.2.4)Description of the procurement:

På Regionshospitalet Silkeborg er der behov for udskiftning af opvaskedekontaminatorer i sterilcentralen, da de nuværende maskiner er udtjente samtidig med, at der er behov for at øge kapaciteten.

Ordregiver har derfor til hensigt at anskaffe seks (6) opvaskedekontaminatorer, en retursluse, et antal transportvogne og vaskeindsatse, service og vedligehold samt uddannelse af ordregivers brugere og tekniske personale.

Udbuddet omfatter levering, montering, afprøvning, idriftsættelse, validering og dokumentation af den samlede leverance af opvaskedekontaminatorer, med de egenskaber, som følger af det samlede udbudsmateriale. Derudover omfatter udbuddet en servicekontrakt samt uddannelse af ordregivers personale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Arbejdsmiljø / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Leverings- og uddannelsesplan / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Herudover har ordregiver mulighed for at forlænge kontrakten i op til 4 x 12 mdr. i relation til serviceaftalen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Tilbudsgiver skal afgive pris på service i år 7, 8, 9 og 10 regnet fra opstart af den 5-årige service i

leverancen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ordregivers maksimale budget for anskaffelsen af de udbudte opvaskedekontaminatorer inkl. tilbehør og uddannelse af ordregivers personale er 3,1 mio. DKK ekskl. moms, inkl. alle omkostninger til levering, installation, overtagelse af det udbudte, men ekskl. driftsomkostninger til el- og vand- og sæbeforbrug samt servicekontrakt.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt,

ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud.

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige installationsområdet.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde og besvare en udgave af Det fælles europæiske

Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Vejledning til udfyldelse af ESPD i TrueTender:

- Tilbudsgiver udfylder ESPD’et i TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”ESPD dokumenter” i henhold

til de efterspurgte oplysninger i ESPD dokumentet. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på

”Gem" og "ESPD”.

- Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af

virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er. Disse tilføjes til udbuddet via mail-funktionen i

boksen ”ESPD dokumenter” ved at klikke på det blå kuvert-ikon. Herefter fremkommer en tekstboks, hvor navn samt mailadresse på underleverandører udfyldes, hvorefter der trykkes ”send link til underleverandør”.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. udbudslovens § 177, stk. 2.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte

at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra

deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens § 138. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud, skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og individuelt ESPD for den enkelte deltager i sammenslutningen i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på andre enheders (virksomheders) økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver bedes angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll, punkt C. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved

tidspunktet for tilbudsfrist.

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede

regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden

angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 8.8.2019).

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 10 mio. DKK for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ikke aktuelt i nærværende udbud.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

- Kontrakten indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser mm.

- Kontraktens punkt 10 indeholder regulering af miljø, etik og socialt ansvar.

- Kontraktens punkt 4 indeholder en serviceaftale

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 212-516125
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/01/2021
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til

udbuddet. Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet, herunder svar på indkomne

spørgsmål, i udbudssystemet via link angivet i punkt I.3). I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Verificering:

- Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, skal på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

ESPD’ets Del III – Udelukkelsesgrunde:

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark fremlægges

dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med

bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/ Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringen til at fremsende denne. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra

Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. eCertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede egenkapital lever op til mindstekravene i bekendtgørelsens del III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Såfremt dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen ikke er offentligt tilgængelige, vil tilbudsgiver blive anmodet om at fremsende dokumentation herfor.

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og

Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver eller andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Støtteerklæring og erklæring om fælles hæftelse: Såfremt en tilbudsgiver har baseret sin formåen på andre

enheders ressourcer eller er en sammenslutning skal der indsendes følgende som dokumentation:

- Hvis relevant, en støtteerklæring hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud. Bilag 1 – støtteerklæring eller egen erklæring kan anvendes.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2020