A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 619899-2020

22/12/2020    S249

Magyarország-Budapest: Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz

2020/S 249-619899

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56633256
Postai cím: Állatkerti krt. 12/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogdán Katalin
E-mail: bogdan.katalin@circus.hu
Telefon: +36 202962038
Fax: +36 13446042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.maciva.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001219272020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001219272020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Előadó-művészet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fűvédő rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001219272020
II.1.2)Fő CPV-kód
37450000 Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés fűvédő rendszer beszerzése tárgyában a "Nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló" 1042/2019 (II. 18.) Korm. határozata szerinti "Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában" program keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44619000 Egyéb konténerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Előadó-és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő cirkuszi, színházi és koncert produkciókat kíván megvalósítani sportlétesítményekben. Ezek a létesítmények füves pályával rendelkeznek. Rendkívül nagy körültekintést igényel a stadionokban, sportlétesítményekben a füves pálya állagának megóvása.

A színház és koncert produkciók technikai kiszolgálásához biztosítani kell színpad, díszlet, fénytartó-, hangtartó szerkezeteket, valamint nézőtéri székeket, valamint személyi és közönségforgalmi járásokat. Ezekhez az igényekhez szükséges egy védelmi rendszer, amely megvédi a füvet a mechanikai hatásoktól, különböző időjárási viszonyok között. Az állag megóvásnál elsődleges, hogy a fű milyen időtartamig van letakarva, illetve, hogy a takaráson keresztül szellőzik-e.

A fűvédő rendszerrel szemben támasztott technikai követelmények:

3 kategóriát különböztetünk meg a statikus és dinamikus terhelések alapján.

A - nagy terhelésű fűborítás: 2000 m2

B - közepes terhelésű fűborítás: 4000 m2

C - kis terhelésű fűborítás: 3000 m2

A fűvédő rendszernek mind a három típusra vonatkozóan (A, B, C) egy mobil, gyorsan használható és lerakható rendszernek kell lennie. A fűvédő modulokat olyan kalodákban kell tárolni, amelyek a helyszínen könnyen mozgathatóak, és a kijelölt fertőtlenítő helyen alkalmasak arra, hogy a modulokat egyenként lefertőtlenítsék. A kalodáknak a fűvédő modulok lerakásánál az anyagmozgatási feladatokat, közúti szállítási és raktározási feladatokat is el kell látnia. A kalodák a megadott mennyiség szállítására, raktározására kell alkalmasak legyenek. Fontos továbbá, hogy korrózió álló és vegyszer állók legyenek. A kalodáknak tehát három funkciója van:

1. a fűvédő modulok tárolása

2. a produkció helyszínén a fűvédő modulok fűre szállítása, a telepítés gyors kiszolgálása

3. a fertőtlenítés biztosítása

A kalodák mennyisége:

A - nagy terhelésű fűborításhoz: 38 db

B - közepes terhelésű fűborításhoz: 64 db

C - kis terhelésű fűborításhoz: 44 db

A fenti eszközök közúti szállításához Ajánlatkérő 3 db szállító járművet kíván beszerezni. A közúti szállítást végző szállító járművek vezetését Ajánlatkérő B, BE-s jogosítvánnyal szeretné megoldani, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a leghatékonyabb módon. Az egyidejű szállítás a kért mennyiség negyedére vonatkozik, 2250 négyzetmétert kell egyszerre szállítmányozni a közúton.

A további szállítandó eszközök és anyagok a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Elvárás ajánlattevő részéről az eszközök üzembehelyezése, kapcsolódó munkák elvégzése és Ajánlatkérő részére a szakszerű használathoz szükséges - külön egyeztetett időpontban - oktatás tartása.

A feladat szállítással, lepakolással, végleges helyre vonatkozó beállítással értendő. A lepakoláshoz szükséges eszközt

Ajánlatkérő nem biztosít. Csomagolási hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

Ajánlattevő részéről elvárás legfeljebb 3 fő biztosításával a kezelőszemélyzet oktatása legfeljebb két munkanapon, 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban.

A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének oktatását ajánlattevő (közös ajánlattevő) végezze el. E feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki specifikációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.

Ajánlattevőnek a műszaki specifikációban fel kell tüntetnie az általa kínált eszköz nevét, típusát, gyártóját, származási helyét, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki megfelelőség vagy az egyenértékűség megállapítható.

Ajánlatkérő a műszaki megfelelőséget vagy az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki specifikációban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.

Az eszközök és anyagok részletes leírását és elvárt műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A rendszert alkotó eszközök és anyagok leszállításának vállalt határideje (minimum 1, maximum 40 naptári nap) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás vállalása a fűvédő modulokra a műszaki leírás szerint (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőn maximum 40 naptári napot ért (értékelési szempont).

Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában 60-as súlyszámmal meghatározott „Ár kritérium” alatt az eszközök és anyagok megadott darabszámának azok nettó egységárával való szorzás alapján kapott összesített vételárát (szorzatösszeg) kell érteni [Nettó ajánlati ár összesen (Ft)].

Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát - a teljes körűen kitöltött árazott ártáblázatban - ajánlatához köteles csatolni excel táblázatban és cégszerűen aláírt PDF formátumban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasságigazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás

Meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b)pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § – kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § – kivéve 10. § g) pont gb) alpontja – és 12-16. §szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükségesetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolásbenyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szállításait.

A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referencia teljesítését igazoló személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),

— a referencia tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum

Követelményeknek való megfelelés megállapítható),

— a referencia ellenértékét (nettó HUF),

— a teljesítés helyét,

— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), nap/hónap/év bontásban vagy amennyiben a teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (nap/hónap/év)],

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket, ismertetnie kell végzettségüket és szakmai tapasztalatukat az alábbiak szerint: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - jelen felhívásban meghatározott - pontjának megjelölésével együtt. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó, továbbá csatolni kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év-hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák/projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. és M.2. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum EKR űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része kitöltésével kell megtennie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)

Korm. rendelet (EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Más szervezet/személy kapacitására való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum külön űrlapját is benyújtja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - egy vagy több szerződésből összeadódó, de összességében legalább nettó 125 000 000 HUF értékű, előadó-művészeti tevékenységet végző intézmény részére teljesített

— lakatosipari munka és/vagy fémmegmunkálási munka eredményeképpen legyártott eszköz(ök) szállítására és/vagy

— tároló és szállító eszköz(ök) gyártására

Vonatkozó referenciával (referenciákkal).

Ajánlatkérő előadó-művészeti tevékenységet végző intézmény alatt érti az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotásokat; művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenységét, az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenységét bemutató intézményeket.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1. legalább 1 fő lakatos szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal,

M.2.2. legalább 1 fő minősített hegesztő szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy - a fentiek szerinti - alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására mutatható be, tehát a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget és részletfizetést nem biztosít. A teljesítés igazolása és a számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlatkérő az ellenértéket a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kbt. 135. § (5) és (11) bekezdéseire. Ajánlatkérő egy számla benyújtását biztosítja, gyűjtőszámla benyújtása nem biztosított. A részletes fizetési feltételeket a határidős adásvételi szerződés tartalmazza. Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint jótállást ír elő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a határidős adásvételi szerződés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (EKR Kr.) foglaltak szerint történik. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus

Közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Kr.) szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé teszi. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Kr. rendelkezései tartalmazzák. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

3. A Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ajánlattevő általi fordításra és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

6. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket,hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.

7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

8. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelés módszere: 1. szempont: fordított arányosítás; 2. szempont: fordított arányosítás; 3. szempont: egyenes arányosítás. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

10. A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. A fűvédő rendszer a szorosan hozzátartozó szállító, tisztító berendezésekkel egy egységet képez. A fűvédő rendszer nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a fűvédő rendszer jellege, műszaki sajátosságai sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A fűvédő rendszer és a szorosan hozzátartozó szállító, tisztító berendezések részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többlet költséget jelentene úgy műszaki adottságok, mint garanciális szempontok miatt.

11. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek az M.1. és M.2. műszaki-szakmai alkalmassági kritériumot érintik.

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

13. A IV.2.6) pontban rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári napként értelmezendő.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszáma: 00383)

15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

16. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000 HUF. A befizetés helye: Számlavezető bank: K&H Zrt. Számlaszám: 10402166-50526857-65751002 Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő

Befizetés esetében Ajánlatkérő K&H Zrt.-nél vezetett 10402166-50526857-65751002 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az Ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlathoz csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződésalapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat.

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr. 6. § (1), és (7)-(10) bekezdéseire, a 16. §-17. §-ában foglaltakra.

18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2020