Lieferungen - 620000-2020

Submission deadline has been amended by:  124239-2021
22/12/2020    S249

Polen-Warschau: Chipkarten

2020/S 249-620000

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postanschrift: ul. Szamocka 3, 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-748
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zamówień Publicznych
E-Mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefon: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zus.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.zus.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.zus.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji pracowników zakładu w systemach ZUS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30162000 Chipkarten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego 58 500 kryptograficznych kart z dualnym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS;

2) udzielenie zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ obejmować będzie karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Karty będą dostarczone do siedziby zamawiającego pod adres: Warszawa, ul. Szamocka 3, 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zgodnie z II.1.4 Krótki opis.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy: II.2.7 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN.

Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert, wykonawca dostarczył karty kryptograficzne z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,o którym mowa powyżej – wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/01/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/01/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Siedziba zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C", piętro I, sala narad, pok. 135.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1. do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2. w stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia;

4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;

5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

7. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia;

9. aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1 SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu drogą elektroniczną – wyłącznie na adres (sekretariatDZP@zus.pl).

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz istotnych postanowień umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/12/2020