Werken - 620634-2021

06/12/2021    S236

Nederland-Arnhem: Wegenonderhoud

2021/S 236-620634

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: John Diseraad
E-mail: j.diseraad@gelderland.nl
Telefoon: +31 263599950
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190671
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190671
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2435 Onderhoudsbestek Stedendriehoek 2022 - 2024

Referentienummer: 73710006 - 73710804
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233141 Wegenonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2435, voor onderhoud perceel Stedendriehoek in de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.

Het uit te voeren werk is gelegen in Stedendriehoek in de Provincie Gelderland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onderhoud groenvoorzieningen. bermen, watergangen en

hagen

b Onderhoud verhardingen

c. Onderhoud kolken

d. Onderhoud wegmeubilair

e. Onderhoud abri

f. Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

g. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Perceel Stedendriehoek in de Provincie Gelderland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a. Onderhoud groenvoorzieningen (hoeveelheid ca. 46.400 are bermen

(hoeveelheid ca. 198.780 m

watergangen

(hoeveelheid ca. 27.954 m2 hagen

b Onderhoud verhardingen (hoeveelheid ca. 40.182 are

c. Onderhoud kolken (hoeveelheid ca. 4008 stuks

d. Onderhoud wegmeubilair (hoeveelheid ca. 19.345 stuks

e. Onderhoud abri (hoeveelheid ca. 113 stuks

f. Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

g. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2022
Einde: 23/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2021