Tjenesteydelser - 621220-2020

22/12/2020    S249

Danmark-Vallensbæk Strand: Vask og rensning

2020/S 249-621220

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vallensbæk Kommune
CVR-nummer: 19583910
Postadresse: Vallensbæk Stationstorv 100
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Ploug
E-mail: coi-indkob@vallensbaek.dk
Telefon: +45 47974000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vallensbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330974
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288323&B=VALLENSBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288323&B=VALLENSBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vask af tøj til hjemmeboende borgere og til beboere på plejecentre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vallensbæk Kommune udbyder vask af tøj til visiterede hjemmeboende borgere og beboere på plejecentre i Kommunen. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler for henholdsvis visiterede hjemmeboende borgere og beboere på plejecentre.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vask af tøj til hjemmeboende borgere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Vallensbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler vask af tøj for visiterede hjemmeboende borgere. Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg og der ønskes derfor indgået aftale med 2 leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 1 vedrørende vask at tøj til visiterede hjemmeboende borgere er omfattet af servicelovens regler om frit leverandørvalg. Ordregiver agter derfor at indgå aftale med 2 leverandører. Idet borgerne har frit valg af leverandør er tilbudsgiverne ikke garanteret nogen form for minimumsomsætning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vask af tøj til beboere på plejecentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Vallensbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler vask af tøj for beboere på plejecentre i kommunen. Der ønskes indgået aftale med en leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

— Et positivt årsresultat i hvert af de tre (3) seneste godkendte regnskabsår

— En positiv egenkapital i hvert af de tre (3) seneste godkendte regnskabsår.

I ESPD'et del IV punkt. B under nøgletal angives egenkapital og årsresultat for de seneste 3 godkendte regnskabsår. Vindende tilbudsgiver skal dokumentere opfyldelse af kravet ved fremlæggelse af årsregnskab eller lign. jf. udbudsbetingelserne punkt 6.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

— Et positivt årsresultat i hvert af de tre (3) seneste godkendte regnskabsår

— En positiv egenkapital i hvert af de tre (3) seneste godkendte regnskabsår.

I ESPD'et del IV punkt. B under nøgletal angives egenkapital og årsresultat for de seneste 3 godkendte regnskabsår. Vindende tilbudsgiver skal dokumentere opfyldelse af kravet ved fremlæggelse af årsregnskab eller lign. jf. udbudsbetingelserne punkt 6.3.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver skal kunne oplyse minimum to (2) referencer på levering af sammenlignelige ydelser til offentlige kunder, inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. Ved sammenlignelige forstås, leverancer på afhentning, vask og levering af tøj til ældre eller andre særligt udsatte borgere, af omtrentlig samme eller større omfang som nærværende.

Referencerne angives i ESPD'et del IV punkt C og skal indeholde følgende oplysninger:

— En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver omfattet af aftalen

— Aftalens værdi i DKK eksklusive moms

— Aftalens varighed

— Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver skal kunne oplyse minimum to (2) referencer på levering af sammenlignelige ydelser til offentlige kunder, inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. Ved sammenlignelige forstås, leverancer på afhentning, vask og levering af tøj til ældre eller andre særligt udsatte borgere, af omtrentlig samme eller større omfang som nærværende.

Referencerne angives i ESPD'et del IV punkt C og skal indeholde følgende oplysninger:

— En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver omfattet af aftalen

— Aftalens værdi i DKK eksklusive moms

— Aftalens varighed

— Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bestemmelser om etik og socialt ansvar.

Vallensbæk Kommune gør opmærksom på, at rammeaftalen stiller krav om garantistillelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Frivillig udelukkelsesgrund vedrørende ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 7 er gældende for udbuddet. Ordregiver påser oplysningen som afgivet i ESPD'et del III punkt B.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— SKAT

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret)

— Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 9 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i DK
By: ikke relevant
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2020