Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 621671-2022

09/11/2022    S216

Danmark-Odense: Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser

2022/S 216-621671

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Greve
E-mail: sogre@mst.dk
Telefon: +45 20283306
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/189771499.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/189771499.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/189771499.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af EU-udbud vedr. levering af trådløse dataloggere og sensorer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i Miljøstyrelsens drift af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA), ønsker Miljøstyrelsen at indgå rammeaftale med én leverandør af dataloggere og sensorer til vandstand og temperatur i grundvandsboringer og vandløb.

Leverandøren skal kunne understøtte Miljøstyrelsens drift ved løbende support og supplement af udstyr, ligesom leverandøren kan tilbyde mere avancerede dataloggere og flere sensorer jf. Bilag 1 - Kravspecifikation.

Rammeaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og er gældende til den 31.12.2023.

Der gøres opmærksom på, at der er option på forlængelse af rammeaftalen med op til 3 x 1 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
38123000 Måleudstyr for nedbør eller fordampning
38125000 Regnmålere
38126300 Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen
38300000 Måleudstyr
38410000 Måleinstrumenter
38421100 Vandmålere
38421110 Gennemstrømningsmålere
38423100 Trykmålere
38424000 Måle- og kontroludstyr
38425300 Trykmålere
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
38710000 Tidsmålere
38900000 Diverse måle- og testapparatur
38931000 Temperatur/fugtmålere
38932000 Fugtmålere
42961200 Scada eller tilsvarende system
48614000 Dataregistreringssystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Til Miljøstyrelsens overvågning af vandmiljøet udbydes rammeaftale vedrørende levering af trådløst forbundne dataloggere med stabile sensorer. Udstyret skal bl.a. bruges til grundvandsboringer og vandløbsstationer, der via trådløs dataforbindelse, skal forbindes til de fællesoffentlige miljødatabaser via Danmarks Miljøportal (DMP)s infrastruktur i Microsoft Azure. Leverandør skal kunne anvise stabile netværksløsninger, som ordregiver kan indgå aftale med og som evt. i kombination med ekstern antenne på dataloggere kan sikre driften også for fjernt og lavtliggende målestationer.

Miljøstyrelsens Fagkoordineringsgrupper (FKG) har fastlagt krav til driften af måleprogrammet, herunder automatiske målere, som monteres og drives af ordregivers lokale medarbejdere over hele landet. Målte data viderestilles umiddelbart til de fællesoffentlige databaser, herunder bl.a. Jupiter for grund- og drikkevand og SaV for vandløb i overensstemmelse med fastlagte kvalitetssikringsprocedurer.

Dataloggersystemer og sensorer, som fremover indkøbes, skal drives fuldstændigt og direkte via ovenstående setup, hvorfor ordregiver har fordel af udstyr som har Microsoft Azure-certificering (https://devicecatalog.azure.com/devices), da dette understøtter kompatibilitet med systemet. Certificering er dog ikke et krav, så længe udstyret har enkle integrationsmuligheder til Microsoft Azure og sikker standardiseret kommunikationsprotokol.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af teknisk løsning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Support og instruktion / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/01/2023
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Nedestående optioner er frivillige for tilbudsgiverne at byde ind på. Optioner vil ikke indgå i evalueringen. Optionerne er frivillig for ordregiver at bruge, og de kan bruges i hele rammeaftalens løbetid efter aftale mellem ordregiver og leverandøren på rammeaftalen. Produkterne på optionerne er yderligere specificeret i bilag E2, tilbudslisten. Ordregiver kan i hele rammeaftalens løbetid søge rådgivning vedr. produkterne på optionerne hos leverandøren. Rammeaftalens bestemmelser gælder også for produkterne på optionerne.

Sensorer:

Rammeaftalen indeholder en option på sensorer, der kan måle andre parameter som fx ilt og ph, som anført i bilag E2, tilbudslisten.

Relateret udstyr:

Rammeaftalen indeholder en option på alternative strømforsyninger i form af fx solceller, som anført i bilag E2, tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da et vil give ordregiver uforholdsmæssige administrative byrder i udbudsprocessen og i kontraktstyringen. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte rammeaftale, der er leveret inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

2) Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol. Beskrivelse af leverandørens tilbudte kompetencer og organisering, herunder stillingsbeskrivelser, kvalifikationer og sprogkundskaber (ikke CV'er).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum 2 referencer fra lignende leverancer som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ved lignende referencer forstås levering af måleudstyr herunder SCADA-systemer med trådløse loggere og sensorer. Samlet set skal referencerne have en værdi på min. 2,5 mio., hvoraf den ene reference skal være på min. 1 mio. Se eksempler i punkt 4.4.1. i udbudsbetingelserne.

2) Tilbudsgiver skal have en dansktalende kontaktperson og en dansk- eller engelsktalende specialist.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder anvendelse i dette udbud.

Ordregiver skal endvidere i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU's sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest, der max. er 6 måneder gammel. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD'et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2022