Fournitures - 621689-2019

31/12/2019    S251

Slovaquie-Bratislava: Véhicules à moteur

2019/S 251-621689

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Slovenská správa ciest
Numéro national d'identification: 00003328
Adresse postale: Miletičova 19
Ville: Bratislava-Ružinov
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 826 19
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Peter Benkovič
Courriel: peter.benkovic@ssc.sk
Téléphone: +421 250255272
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ssc.sk
Adresse du profil d’acheteur: http://https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=424485
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=424485
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Štátna rozpočtová organizácia
I.5)Activité principale
Autre activité: Investičná výstavba, správa ciest a údržba ciest I. triedy

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nákup motorových vozidiel

Numéro de référence: VO-800/2019
II.1.2)Code CPV principal
34100000 Véhicules à moteur
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Nákup a dodávka motorových vozidiel podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a v Kapitole B.1 opis predmetu zákazky

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 625 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Motorové vozidlá typu VAN 3 ks

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34100000 Véhicules à moteur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Lieu principal d'exécution:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Description des prestations:

Motorové vozidlá typu VAN v počte 3 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a v Kapitole B.1 opis predmetu zákazky

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 172 040.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 100
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Motorové vozidlo Pick up 4x4 1 ks

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34100000 Véhicules à moteur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Lieu principal d'exécution:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description des prestations:

Motorové vozidlo typu Pick up 4x4 v počte 1 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a v Kapitole B.1 opis predmetu zákazky

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 41 658.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 210
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy v predpokladanom počte 23 ks

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34100000 Véhicules à moteur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Lieu principal d'exécution:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Description des prestations:

Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy v počte 24 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a v Kapitole B.1 opis predmetu zákazky

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 411 302.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 100
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia §32 ods. 1 ZVO a §38 ods.1 písm. d). Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia účastníkov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní sú identické pre všetky časti zákazky. Ak uchádzač predkladá ponuku na viac ako 1 časť predmetu zákazky, môže predložiť doklady iba raz; na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.

Ich splnenie preukáže uchádzač podľa §32 ods.2 ZVO, resp. ods.4,5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákona o VO.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZVO, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti, uchádzač, ako aj Verejný obstarávateľ zohľadní ďalej §32 ods. 6 a 7.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom. Hospodársky subjekt môže v Jednotnom európskom dokumente v časti IV. Podmienky účasti vyplniť len globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Podmienka účasti v zmysle §40 ods.6 písm. g) ZVO - uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods.6 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v zmysle §32 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) .Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:

1.2.1 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzačom predložený zoznam poskytovaných dodávok tovaru, ktorých dodanie je potvrdené odberateľom bude obsahovať identifikačné údaje dodávateľa, miesto poskytovania služby, opis predmetu zmluvy, zmluvnú cenu v EUR vrátane DPH, lehotu dodania poskytovaných služieb, tel. číslo, meno, priezvisko a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom preukázal zoznam dodávok spolu za 3 roky resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam úspešne realizovaných dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich 3 rokov sa považuje obdobie posledných 3 rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na EUR podľa platného kurzu ECB zverejneného v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Verejný obstarávateľ stanovil finančný objem poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:

Časť 1 Motorové vozidlá typu VAN: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam úspešne realizovaných dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 170 000,00 EUR bez DPH.

Časť 2 Motorové vozidlo Pick up 4x4: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam úspešne realizovaných dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 40 000,00 EUR bez DPH.

Časť 3 Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam úspešne realizovaných dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene: 410 000,00 EUR bez DPH.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/02/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/12/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/02/2020
Heure locale: 10:00
Lieu:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA (zasadačka)

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

2.V prípade nejasnosti alebo potreby vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom portálu IS EVO. Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie najneskôr do

11.10.2019, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

3.Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

4.Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

5.Verejný obstarávateľ ako rozpočtová organizácia nemá prístup do informačných systémov verejnej správy a z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov. Jeho predloženie požaduje od uchádzača/záujemcu na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. a)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/12/2019