Roba - 621692-2019

31/12/2019    S251

Hrvatska-Kopačevo: Brodovi i brodice

2019/S 251-621692

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Nacionalni registracijski broj: 98988824554
Poštanska adresa: Mali Sakadaš 1
Mjesto: Kopačevo
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31327
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dominik Nizić
E-pošta: odvjetnik.nizic@gmail.com
Telefon: +385 98892270
Telefaks: +385 31285380
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pp-kopacki-rit.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050603
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ostalo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih

Referentni broj: JNVV-2/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34500000 Brodovi i brodice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava izletničkog elektrobroda i električnih čamaca i nabava oslikavanja istih, po grupama, Grupa 1. Nabava i oslikavanje izletničkog elektrobroda, Grupa 2. Nabava i oslikavanje izletničkih čamaca, sukladno tehničkim specifikacijama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 204 160.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava i oslikavanje izletničkog elektrobroda

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34500000 Brodovi i brodice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta ugovora vršiti će se na lokaciji jezera Veliki Sakadaš, Kopačevo.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i oslikavanje izletničkog elektrobroda sukladno tehničkim specifikacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 680 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš” koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baš

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava i oslikavanje izletničkih čamaca

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34500000 Brodovi i brodice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta ugovora vršiti će se na lokaciji jezera Veliki Sakadaš, Kopačevo.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava i oslikavanje izletničkih čamaca sukladno tehničkim specifikacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 524 160.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš” koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baš

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar, Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Grupa 1

Naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela i to Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sukladno čl. 307. st. 4 ZJN-a 2016, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

Ugovor o javnoj nabavi biti će potpisan u roku od 30 dana od dana pribave suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru.

Ponuditelj je u obvezi u roku dva tjedna nakon potpisivanja ugovora dostaviti terminski plan izgradnje broda.

Grupa 2

Ugovor o javnoj nabavi biti će potpisan u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru.

Izletnički čamci za gospodarsku namjenu trebaju biti projektirani I izrađeni u skladu sa propisima Republike Hrvatske za tu vrstu plovila odnosno u skladu sa:

Pravilnikom o čamcima (NN 72/15, 81/15, 91/2016)

Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe (NN 3/09)

Čamci trebaju biti projektirani u projektnoj kategoriji D.

Nivo tehničke dokumentacije mora biti u skladu sa zahtjevima Hrvatskog registra brodova. Proizvođač treba biti odobren po Hrvatskom registru brodova.

Odredbe koje vrijede za obje grupe:

U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u navedenom roku, naručitelj će smatrati kako je ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN-a 2016.

Ponuditelj se obvezuje u slučaju sklapanja Ugovora, osim bojanja broda i/ili čamaca u zelenu boju (nijansa po dogovoru s Naručiteljem – detaljno u planu bojanja), na vidljivim mjestima broda postaviti naljepnice sa oznakama u dogovoru s Naručiteljem. Naljepnice moraju biti izrađene i postavljene u skladu sa uputama o vidljivosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, te Pravilnikom o jedinstvenom vizualnom identitetu dostupnima na linkovima:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf,

http://www.propisi.hr/print.php?id=13250

Ponuditelj se obvezuje u slučaju sklapanja Ugovora, po isporuci broda i/ili čamaca dostaviti Upute za korištenje plovila na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj se obvezuje u slučaju sklapanja Ugovora isporučiti plovila u roku od 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.

Ponuditelj se obvezuje u slučaju sklapanja Ugovora izvršiti dostavu broda i/ili čamaca o vlastitom trošku, a bez dodatnih troškova za Naručitelja u Javnu ustanovu Park prirode Kopački rit na jezero Veliki Sakadaš u Kopačevo.

Ponuditelj garantira provedbu servisa i popravka na brodu i/ili čamcima za vrijeme trajanja garantnog roka u mjestu isporuke, jezero Veliki Sakadaš, Kopačevi, HR-31327 Bilje, HRVATSKA. Za potrebe otklanjanja nedostataka i eventualnih kvarova koji se dogode za vrijeme trajanja jamstvenog roka, odabrani ponuditelj je obvezan odazvati se u roku 48 sati.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 02/06/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja, Mali Sakadaš 1, HR-31327 Kopačevo, Bilje, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— Objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— Objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— Objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— Otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— Primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Za rješavanje žalbi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/12/2019