Supplies - 621813-2022

09/11/2022    S216

България-Видин: Климатици

2022/S 216-621813

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВИДИН
Национален регистрационен номер: 000159508
Пощенски адрес: пл. БДИНЦИ №.2
Град: гр.Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Цветан Петров Ценков
Електронна поща: kmet@vidin.bg
Телефон: +359 094609473
Факс: +359 094601132
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vidin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27554
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39717200 Климатици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на инвенторни климатици по обособени позиции, който следва да се доставят и монтират на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин по съответната обособена позиция

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 666.62 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Русалка” – гр. Видин, с филиал „Здравец”, гр.Видин и филиал „Здравец” с. Капитановци“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Русалка” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Славейче” гр. Видин с филиал „Радост” гр. Видин и филиал, кв.„Селище“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 3 бр. инверторни климатици за  ДГ „Славейче” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Мир“ гр. Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Мир“ гр. Дунавци,

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 148-422890
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 66038
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Русалка” – гр. Видин, с филиал „Здравец”, гр.Видин и филиал „Здравец” с. Капитановци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер: 105521773
Пощенски адрес: ул. ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ 80 бл. 60 АПАРТАМЕНТА
Град: гр. Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: bioengin@abv.bg
Телефон: +359 0888765249
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.32 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 66041
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Славейче” гр. Видин с филиал „Радост” гр. Видин и филиал, кв.„Селище“ гр. Видин“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/10/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер: 105521773
Пощенски адрес: ул. ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ 80 бл. 60 АПАРТАМЕНТА
Град: гр. Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: bioengin@abv.bg
Телефон: +359 0888765249
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 999.98 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 66043
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Мир“ гр. Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БИО-ХОУМ-ИНЖИНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер: 105521773
Пощенски адрес: ул. ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ 80 бл. 60 АПАРТАМЕНТА
Град: гр. Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: bioengin@abv.bg
Телефон: +359 0888765249
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.32 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/11/2022