Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 622148-2019

Submission deadline has been amended by:  37701-2020
31/12/2019    S251

België-Sint-Niklaas: Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten

2019/S 251-622148

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Sint-Niklaas
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Sint-Niklaas (Waas)
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9100
Land: België
Contactpersoon: De heer Sven Meert
E-mail: sven.meert@sint-niklaas.be
Telefoon: +32 37783558
Fax: +32 37600882
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sint-niklaas.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2364/09/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pilootproject 'licht als een dienst' stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat

Referentienummer: 2019-219/OVA/licht als een dienst/FB-JVR-SM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71318100 Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pilootproject 'licht als een dienst' stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technisch / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudsaanpak conform de 3 performantie-indicatoren / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Circulaire aanpak / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (niet gespecifieerd).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

—— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

—— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

—— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

—— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Het uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document moet gedateerd zijn voor de datum van opening van de offertes en mag maximum 6 maanden oud zijn.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en vergelijkbaar met deze opdracht.

Alle referenties dienen te omvatten:

— korte omschrijving van het project,

— uitvoeringsdatum en gegevens opdrachtgever.

De stad mag nagaan of de aangehaalde referenties uitgevoerd werden tot algemene tevredenheid;

2) een opsomming van het gekwalificeerd personeel dat voor deze opdracht ingezet kan worden, inclusief vermelding van alle kwalificaties en verplichte/nuttige opleidingen die zij gevolgd hebben.

Eventuele minimumeisen:

1) Lijst.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Techniekhuis, Industriepark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

de inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op 1 van de volgende data:

— of dinsdag 7.1.2020 om 14:00,

— of vrijdag 10.1.2020 om 14:00.

U kan zich aanmelden aan de infobalie van het stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen dient u vooraf uw komst te bevestigen via e-mail aan: sven.meert@sint-niklaas.be

Voor de verificatie van uw deelname aan het plaatsbezoek vult u het attest 'plaatsbezoek' in, ondertekent u dit document en laat u dit ondertekenen door de begeleidende ambtenaar van het stadsbestuur. Dit attest voegt u bij uw offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/12/2019