Dostawy - 62217-2014

Wyświetl widok skrócony

22/02/2014    S38

Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna

2014/S 038-062217

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 000080192, ul. Oczapowskiego 10, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, Polska, Osoba do kontaktów: Lech Doroszczyk, Olsztyn10-719, Polska. Tel.: +48 895240171. Faks: +48 895240505. E-mail: lechdoro@infish.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.2.2014, 2014/S 36-058768)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38291000 Aparatura telemetryczna

Aparatura telemetryczna

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp oraz w Rozdziale IV. pkt. 1 dooferty należy załączyć oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp – według wzoru w Załączniku nr 3 do SIWZ

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnićZamawiającemu, iż będzie dysponował zasobem wiedzy i doświadczenia na czas niezbędny do realizacji tejczęści zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów dooddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniapublicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa conajmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 Ustawy Prawo zamówieńpublicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda:

— Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówieńpublicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

— Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,

— Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organusądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydajesię takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwymorganem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejscazamieszkania tych osób lub notariuszem.

2.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

— zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 - 2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione wkraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,

— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert,

— zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowegolub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt.4 – 8, 10 i 11 Ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.8 lit a) i b), zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się również osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty winny być wystawione w terminach odpowiednio doterminów określonych w punkcie 2.8 lit. a) i b).

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

— Oświadczenie o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawyPzp - według wzoru w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje:

— W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego do ofertynależy dołączyć następujące dokumenty:

— Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” według wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ;

— Wypełniony i podpisany formularz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” według wzoru w Załączniku nr2 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobęuprawnioną.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przezuprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłączniewtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jejprawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym zazgodność przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przezZamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówieńpublicznych, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa, w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwepełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcypodlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającegooświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, niepóźniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniualbo termin składania ofert. (art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp).

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca musi wskazać w ofercie częśćzamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom oraz złożyć oświadczenie o podwykonawcach wedługwzoru w Załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołączado oferty Załącznika nr 6.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brałyudział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przestawienia w odniesieniu do tychpodmiotów dokumentów potwierdzających, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniapublicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawcaoddzielnie.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy uwzględnić zasady zawarte w art.23 Ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania ozamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnejodpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkichWykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przezosoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Jeżeli ofertaWykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy wsprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp oraz w Rozdziale IV. pkt. 1 do oferty należy załączyć oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp – według wzoru w Załączniku nr 3 do SIWZ

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobem wiedzy i doświadczenia na czas niezbędny do realizacji tej części zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda:

2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.3. Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.7. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.

2.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 - 2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4 – 8, 10 i 11 Ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.8 lit a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się również osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty winny być wystawione w terminach odpowiednio do terminów określonych w punkcie 2.8 lit. a) i b).

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2.9. Oświadczenie o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - według wzoru w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje:

1)W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” według wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ;

b) Wypełniony i podpisany formularz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” według wzoru w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

3) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

6) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa, w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp).

7) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom oraz złożyć oświadczenie o podwykonawcach według wzoru w Załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty Załącznika nr 6.

8) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu.

9) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie.

10) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy uwzględnić zasady zawarte w art. 23 Ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.