Услуги - 622199-2020

22/12/2020    S249

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 249-622199

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по заетостта
Национален регистрационен номер: 121604974
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Анна Павлова
Електронна поща: Anna.Pavlova@az.government.bg
Телефон: +359 29265402
Факс: +359 29265428
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.az.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/357-uslugi-po-pochistvane-shtadjashti-okolnata-sreda-za-nujdite-na-agencija-po-zaetostta/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция по заетостта

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мястото на изпълнение на договора са административните сгради и помещения на Агенция по заетостта.

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора са административните сгради и помещения на Агенция по заетостта.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на поръчката включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция по заетостта по условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 246-607008

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 110
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция по заетостта

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
10/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: общ. Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Детелина“ № 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 398 856.96 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора са административните сгради и помещения на Агенция по заетостта.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция по заетостта по условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 458 685.50 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: общ. Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Детелина“ № 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във връзка с писмо № 10-10-4559 от 28.09.2020 г. с указания на Министерство на финансите (МФ) е сключено допълнително споразумение № 1 от 1.12.2020 г. между Агенция по заетостта и „Райт Клининг“ ООД.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Централизираната обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на услуги по почистване, щадящи околната среда, за периода 2021—2022 г., стартирана с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, което може да доведе до закъснение при сключване на рамковото споразумение, поради което не могат да бъдат обезпечени своевременно потребностите от осигуряване на услуги по почистване за нуждите на Агенция по заетостта.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 398 856.96 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 458 685.50 BGN