Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 62225-2015

Rādīt kompakto skatījumu

21/02/2015    S37

Beļģija-Brisele: Iepriekšējs informatīvs paziņojums 2015. gadam

2015/S 037-062225

 1.Līgumslēdzēja iestāde:

Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIMA ĢD), SRD.2 daļa "Finanses", BU-9 01/005, 1049Brisele, BEĻĢIJA. Tālr. +32 22960008. E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Plānotais iepirkums 2015. gadā:

CLIMA 03 Administratīvais un juridiskais atbalsts, sadarbība ar Kopējo resursu direktorātu (SRD):
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Pamatnolīgums par pakalpojumiem politikas veidošanas, novērtēšanas un izvērtēšanas jomā saistībā ar klimata pārmaiņām; 30.6.2015; 3 000 000–4 000 000; FRA.
CLIMA A.2 Finansējums klimata jomā un atmežošana:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Lauksaimniecība un LULUCF 2030. gada politikas satvarā; 31.7.2015; 125 000; ETU.
Finansējums klimata pārmaiņu jomā 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvara atbalstam: finansēšanas iespējas; 31.5.2015; 350 000; ETU.
Ziņošana par finansējumu klimata pārmaiņu jomā: 1) starptautiskās informācijas par finansējumu klimata pārmaiņu jomā / Pārraudzības mehānisma regulas novērtējums; 2) publiskais finansējums; 3) privātais finansējums; 30.6.2015; 250 000; ETU.
CLIMA A.4 Stratēģija un ekonomiskais novērtējums:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Eiropas klimata politikas modelēšana; 31.3.2015; 750 000; SER.
Iekšējo zināšanu un spēju veidošana uz mazoglekļa ekonomisko attīstību vērstu starptautisko saistību un politikas pasākumu novērtēšanai; 31.3.2015; 500 000; SER.
Atbalsts 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvara īstenošanai; 31.5.2015; 300 000; SER.
CLIMA C.1 Mazoglekļa tehnoloģijas:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Lēmums par kopīgiem centieniem: konkurss attiecībā uz pakalpojumu līgumu par visaptverošu pārskatu 2016. gadā; 31.3.2015; 1 000 000; SER.
Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu; 15.5.2015; 130 000; SER.
Ar biodegvielām, tostarp modernām biodegvielām, saistīto atbalsta kritēriju un ilgtspējas režīmu izstrāde laikposmam pēc 2020. gada; 15.5.2015; 100 000; SER.
CLIMA C.2 Transports un ozons:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Vecto programmatūras jaunināšana; 31.5.2015; 750 000; SER.
Atbalsts Fluorēto gāzu regulas īstenošanai: jauni jautājumi: kompleksu centralizētu dzesēšanas sistēmu aizliegums; pētījuma par kvotu sistēmas novērtēšanu sagatavošana; īstenošanas noteikumi: noplūžu pārbaude, datu salīdzināšana, sertifikācija un apmācība; 1.9.2015; 133 900; SER.
CLIMA C.3 Pielāgošanās:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Zināšanu stratēģija – programmas "Apvārsnis 2020" neaptverto nepilnību novērtējums; 15.5.2015; 150 000; SER.
Platforma Climate-ADAPT: informācijas izplatīšana un spēju veidošana kā atbalsts pielāgošanās pasākumiem ES pielāgošanās stratēģijas ietvaros; 15.5.2015; 120 000; SER.