Услуги - 622301-2019

31/12/2019    S251

България-София: Услуги, свързани с бази данни

2019/S 251-622301

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2019-g-tehnicheska-poddrzhka-na-licenzite-za-subd-/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle

II.1.2)Основен CPV код
72320000 Услуги, свързани с бази данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти:

— Oracle Database Enterprise Edition,

— Oracle Real Applciation Clusters,

— Oracle Partitioning,

— Oracle Diagnostics Pack,

— Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 357 068.88 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72320000 Услуги, свързани с бази данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти:

— Oracle Database Enterprise Edition,

— Oracle Real Applciation Clusters,

— Oracle Partitioning,

— Oracle Diagnostics Pack,

— Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

Срок: 1 год., считано от: 17.12.2019 г. по пакет 1; 11.12.2019 г. по пакет 2; 22.2.2020 г. по пакет 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Дружествата от Групата Оракъл (Оракъл Корпорейшън и пряко и непряко притежаваните от него дъщерни дружества) притежават правата за разпространение за програмните актуализации, които могат да бъдат предоставени като част от Oracle услугите за техническа поддръжка. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ — клон БЪЛГАРИЯ е клон на дружество от групата Оракъл. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ — клон БЪЛГАРИЯ е оправомощено да предложи подновяване на услугите за техническа поддръжка за продуктите по договорите за услуги за техническа поддръжка, сключени от Агенция по вписванията. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ — клон БЪЛГАРИЯ не е предоставило право на никой дистрибутор да поднови с Агенция по вписванията договорите за Oracle техническа поддръжка. В потвърждение на горните обстоятелства в Агенция по вписванията се намират заверени копия, ведно с превод на писмени изявления от директора на „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“, Република Ирландия, писмо изх. № 2368/11.10.2018 г., АВ вх. № 93-00-182/14/11.10.2018 г. Видно от представените доказателства, дружеството притежава изключителните права за предоставяне на стандартна техническа поддръжка на лицензиите „Oracle“ за територията на Република БЪЛГАРИЯ, както и се доказва, че в страната няма други лица, които да притежават лиценз или да са упълномощени да предоставят услугата, както и че възлагането на извършването на стандартна техническа поддръжка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни правата. Налице са основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 20, ал. 1, б. б), и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-131
Наименование:

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ — клон България
Национален регистрационен номер: 130899134
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: sibila.spasova@oracle.com
Телефон: +359 2923-8111
Факс: +359 2923-8188
Интернет адрес: https://www.oracle.com/bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 357 068.88 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба — от правоимащите лица по чл. 224 от ЗОП; в срока по чл. 225 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/12/2019