Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 622623-2019

31/12/2019    S251    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Обзавеждане

2019/S 251-622623

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/350

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/350
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Обзавеждане и оборудване на сграда „Конгресен и научно-изследователски център“, Пристанище Бургас“

II.1.2)Основен CPV код
39200000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработка и/или доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за новопостроена сграда „Конгресен и научно-изследователски център“.

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изработка и/или доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от възложителя интериорен проект.

Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея.

Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39200000
39153000
39151300
39113200
39120000
39112000
39136000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Бургас, пристанище Бургас, сграда „Конгресен център“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изработка и/или доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от възложителя интериорен проект.

Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея.

Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Общ срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, от ЗОП — участниците трябва да са реализирали за последните 3 приключили финансови години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 2 000 000 BGN, включително и минимален оборот от 1 000 000 BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от изработка и/или доставка и монтаж на мебели.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП — участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП да прилага система за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под предмет и обем „сходен или идентичен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изработка и/или доставка и монтаж на офис мебели и изработка и/или доставка на столове — минимум 300 броя.

Забележка: за изпълнена дейност се приема дейност, чието изпълнение е приключило към датата, определена като краен срок за подаване на оферти.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел В с посочване на стойностите, датите, получателите, вида и обема на извършените доставки.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството:

— Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен или идентичен с предмета на поръчката.

Под обхват „сходен или идентичен с предмета на поръчката“ да се разбира доставка и/или монтаж, и/или производство на мебели.

Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Преди сключване на договора за изпълнение:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01;

BIC: CECBBGSF;

Банка: „ЦКБ“ АД — клон Бургас;

ДП „Пристанищна инфраструктура“;

Клон-териториално поделение Бургас;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането е със собствени средства.

2. Възложителят заплаща авансово 30 % (тридесет процента) от цената по алинея (2.1 i) от договора в срок от 20 (двадесет) дни от подписване на договора и предоставяне от изпълнителя на възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане или сумата от [?] ([?]) BGN, в една от формите, посочени в член 10 от договора. Авансът се счита за усвоен след подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от настоящия договор.

(ii) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) от договора от в размер на [?] (с думи: [?])в срок до 20 (двадесет) дни след доставката на оборудването и обзавеждането, предмет на договора и подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от договор.

3. Предложената цена е в BGN, без ДДС и включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение предмета на поръчката.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/02/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 01/08/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/02/2020
Местно време: 14:00
Място:

В административната сграда на клон — териториално поделение Пристанище Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от III.1.3) При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (обхват на сертификацията, валидност, номер)!

Забележка:

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за изключване, съгласно посочените в раздел „Г“ от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

2.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК;

2.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

2.3. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

2.4. Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура;

2.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване;

2.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

4. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срока на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/12/2019