Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 622834-2020

23/12/2020    S250

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „kvantových technológií na obranu s aplikáciou na optroniku (QUANDO)“

2020/S 250-622834

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „kvantových technológií na obranu s aplikáciou na optroniku (QUANDO)“

Referenčné číslo: 20.RTI.OP.082
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom služieb, ktoré sa budú poskytovať podľa rámcovej zmluvy, je identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť, ktoré kvantové technológie sú najsľubnejšie pre obranné aplikácie s konkrétnym cieľom na prvý rok – zameranie sa na optroniku.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory EDA, priestory dodávateľa a akékoľvek iné miesta označené v špecifikáciách obstarávania.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6843

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 146-358213
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 20.RTI.OP.082
Názov:

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „kvantových technológií na obranu s aplikáciou na optroniku (QUANDO)“

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/12/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Poštová adresa: Piazzale Aldo Moro, 7
Mesto/obec: Rome
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 00185
Štát: Taliansko
E-mail: presidenza@cnr.it
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales
Poštová adresa: Chemin de la Hunière
Mesto/obec: Palaiseau
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 91120
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Poštová adresa: Anna van Buerenplein 1
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2595 DA
Štát: Holandsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Flyby Srl
Poštová adresa: Via Aurelio Lampredi 45
Mesto/obec: Livorno
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 57121
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Hensoldt Sensors Gmbh
Poštová adresa: Willy-Messerschmitt-strasse 3
Mesto/obec: Taufkirchen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 82024
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Leonardo - Societa per Azioni
Poštová adresa: Piazza Monte Grappa 4
Mesto/obec: Rome
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 00195
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tecnobit Sl
Poštová adresa: Calle Marie Curie 19
Mesto/obec: Madrid
Kód NUTS: ES ESPAÑA
PSČ: 28521
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Thales
Poštová adresa: Tour Carpe Diem Place des Corolles Esplanade Nord
Mesto/obec: Courbevoie
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 92400
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 500 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 500 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 10 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6843

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa obstarávacieho konania môžete predložiť verejnému obstarávateľovi e-mailom na adresu procurement@eda.europa.eu

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu).

Do 2 mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pridelení zákazky môžete podať odvolanie na anulovanie tohto rozhodnutia. Žiadna vami podaná žiadosť, ani akákoľvek naša odpoveď či sťažnosť týkajúca sa nesprávneho úradného postupu nebude mať za cieľ, ani nebude mať žiadny vplyv na prerušenie lehoty na podanie odvolania na anulovanie, ani na začatie novej lehoty na podanie odvolania na anulovanie. Orgán zodpovedný za konanie na anulovanie rozhodnutia je uvedený v oddiele VI.4.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2020