Paslaugos - 62337-2020

07/02/2020    S27

Polska-Rybnik: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

2020/S 027-062337

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Adres pocztowy: ul. Reymonta 2
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
E-mail: mariola.kantor@zus.pl
Tel.: +48 324391233
Faks: +48 324391295
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału ZUS w Rybniku, Krakowie, Bielsku-Białej, Chrzanowie

Numer referencyjny: 340000/271/1/2019-ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej pogwarancyjnych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziale ZUS w: Rybniku oraz podległych inspektoratach, Krakowie oraz podległych inspektoratach, Bielsku-Białej oraz podległych inspektoratach, Chrzanowie oraz podległych inspektoratach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 557 329.37 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział ZUS w Rybniku, Krakowie, Bielsku-Białej i Chrzanowie oraz podległe terenowe jednostki organizacyjne, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej pogwarancyjnych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziale ZUS w: Rybniku oraz podległych inspektoratach, Krakowie oraz podległych inspektoratach, Bielsku-Białej oraz podległych inspektoratach, Chrzanowie oraz podległych inspektoratach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-455166
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: F.H.U. Contrakt Adam Goik
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-216
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mardruk Marcin Kubaty
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 330 678.58 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 557 329.37 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020