29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 62337-2021

05/02/2021    S25

Grecja-Nigrita: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 025-062337

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dimos Bisaltias
Adres pocztowy: Iroon 2
Miejscowość: Nigrita
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Kod pocztowy: 622 00
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Eyfrosyni Chatzidimitriadoy, Stamatios Ntallis, Elissabet Anthymidoy
E-mail: texnikidvisaltias@gmail.com
Tel.: +30 2322353410
Faks: +30 2322020340
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dimosvisaltias.gr
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Αποχέτευση ακαθάρτων, οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας.

II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Το αντικείμενο τού προς υλοποίηση έργου περιλαμβάνει:

— την κατασκευή του εσωτερικού βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νιγρίτας, με συνολικό μήκος 33.921,00 μ., σε έκταση 1.720 στρεμμάτων,

— την κατασκευή του εσωτερικού βαρυτικού και καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Τερπνής, με συνολικό μήκος 13.762,00 μ. (13.421,00 μ. εσωτερικό βαρυτικό δίκτυο και 341,00 μ. εσωτερικός καταθλιπτικός αγωγός), σε έκταση 950 στρεμμάτων,

— την κατασκευή ενός αντλιοστασίου, για τη μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Τερπνής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας - Τερπνής. Το αντλιοστάσιο θα έχει μορφή «υγρού θαλάμου»,

— την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2.902 μ. διαμέτρου Φ200, για τη μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Τερπνής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας - Τερπνής. Οι αγωγοί θα είναι από PVC Σ 41 Φ200, Φ250, Φ315, Φ355 και Φ400.

Θα κατασκευασθούν συνολικά 1.517 προκατασκευασμένα φρεάτια και θα γίνει αποκατάσταση των ασφαλτικών των οδών.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL526 Σέρρες
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας και Δημοτική Κοινότητα Τερπνής.

II.2.4)Opis zamówienia:

Το αντικείμενο τού προς υλοποίηση έργου περιλαμβάνει:

Την κατασκευή αγωγών, που θα είναι από υλικό PVC σειράς 41 χρώματος πορτοκαλί και διαμέτρων Φ200, Φ250, Φ315, Φ355 και Φ400. Θα κατασκευασθούν συνολικά 1.517 προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ., 1,50 μ. και 1,80 μ., και 1 φρεάτιο κατάθλιψης. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, των τσιμεντόδρομων και των τμημάτων που είναι πλακοστρωμένα ή επιστρωμένα με κυβόλιθους. Το αντλιοστάσιο θα έχει μορφή «υγρού θαλάμου» και μορφολογικά θα αποτελείται από 3 τμήματα:

1) υγρό θάλαμο·

2) υπόγειο θάλαμο (φρεάτιο) εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων, δικλείδων και λοιπών ειδικών υδραυλικών εξαρτημάτων αντλιοστασίου, και

3) υπέργειο οικίσκο.

Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2.902 μ. διαμέτρου Φ200, για τη μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Τερπνής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας - Τερπνής. Κατά μήκος του εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού, θα κατασκευασθούν 2 φρεάτια ελέγχου ροής - δικλείδας και 1 φρεάτιο εκκένωσης.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Το έργο χρηματοδοτείται από από τον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος — Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός ΟΠΣ 5004195), με συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 85 % από το Ταμείο Συνοχής και 15 % από εθνικούς πόρους μέσω Π.Δ.Ε. (αρ. ενάριθμου 2017ΣΕ27510085).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κ.Υ.Α. με αρ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/Β).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-134027
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1114
Nazwa:

Αποχέτευση ακαθάρτων, οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/01/2021
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Adres pocztowy: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (5ος όροφος), Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Miejscowość: Αθήνα
Kod pocztowy: 182 33
Państwo: Grecja
Tel.: +30 2132141216
Faks: +30 2132141229
Adres internetowy: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Δήμος Βισαλτίας
Adres pocztowy: Ηρώων 2
Miejscowość: Νιγρίτα
Kod pocztowy: 622 00
Państwo: Grecja
E-mail: d.visaltias@gmail.com
Tel.: +30 2322353400
Faks: +30 2322020340
Adres internetowy: www.dimosvisaltias.gr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης τής παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών τής προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η άσκηση τής προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή τής εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π..

Όλες οι διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 4.3) της διακήρυξης.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Δήμος Βισαλτίας
Adres pocztowy: Ηρώων 2
Miejscowość: Νιγρίτα
Kod pocztowy: 622 00
Państwo: Grecja
E-mail: texnikidvisaltias@gmail.com
Tel.: +30 2322353410
Faks: +30 2322020340
Adres internetowy: www.dimosvisaltias.gr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021