Paslaugos - 62347-2020

07/02/2020    S27

Polska-Lublin: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2020/S 027-062347

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Ciesielczuk
E-mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Tel.: +48 814522300
Faks: +48 814522306
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubelskie.kas.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.32.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jej urzędów w okresie od 1.2.2020 r. do 31.1.2021 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, oznaczonych numerami od „I” do „V” obejmujących obiekty zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 2.I.–2.V do projektu umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych lokalizacji zawarty jest w załącznikach: nr 1 i nr 2.I.–2.V do projektu umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 078 539.72 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, Lubartów, Łęczna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych siedzib Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Urzędu Skarbowego w Lubartowie, Urzędu Skarbowego w Łęcznej, Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej Delegatura w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.I do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biała Podlaska, Łuków, Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol i Koroszczyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, Radzyniu Podlaskim oraz jednostek organizacyjnych Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Białej Podlaskiej, Terespolu i Koroszczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.II do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Zamościu, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.III do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanego w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.IV do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część V

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraśnik, Janów Lubelski, Opole Lubelskie, Puławy i Ryki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Kraśniku, Janowie Lubelskim, Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.V do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-523288
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stoelting Facility Service Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gwiaździsta 10, lok. 16
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-413
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stoelting Facility Service GmbH
Adres pocztowy: Walter Koehn Strasse 4c
Miejscowość: Leipzig
Kod NUTS: DED5 Leipzig
Kod pocztowy: 04356
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 166 776.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 913 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel System Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 752 281.77 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 812 952.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca - Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-110 Wrocław zamierza zlecić podwykonawstwo (w zakresie części usług porządkowo – czystościowych) następującym spółkom z o.o.:JLS Sp. z o.o. ul. Bednarska 13B, 54-134 Wrocław; Jokem Sp. z o.o. ul. Bednarska 13B, 54-134 Wrocław

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Usługowe Wschód Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gazowa 6
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-406
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 727 741.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 773 790.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część IV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Usługowe Wschód Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gazowa 6
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-406
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 290 198.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 291 962.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych – część V

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Usługowe Wschód Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gazowa 6
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-406
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 368 266.09 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 286 735.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020