Paslaugos - 62350-2020

07/02/2020    S27

Lenkija-Warka: Atliekų rinkimo paslaugos

2020/S 027-062350

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Warka
Nacionalinis registracijos Nr.: 52662400000000
Adresas: pl. St. Czarnieckiego 1
Miestas: Warka
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pašto kodas: 05-660
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Belicka
El. paštas: e.belicka@warka.org.pl
Telefonas: +48 486651200
Faksas: +48 486651225
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.warka.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Warka

Nuorodos numeris: IR.271.3.19.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Warka.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 4 315 167.65 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
90513100 Buitinių atliekų šalinimo paslaugos
90533000 Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Warka, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Warka.

1) Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-u wymienione w tabeli (dane dotyczące przedmiotu zamówienia) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07.

Wykonawca zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych co najmniej 2 razy w roku, w ramach tzw. „Akcji Wystawka” zgodnie z harmonogramem. Wykonawca odbierze od Zamawiającego wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych i sporządzi harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych.

Wykonawca odbierać będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane z pojemników z następującą częstotliwością:

a) 3 razy w tygodniu z budynków wielorodzinnych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i na żądanie Zamawiającego,

b) co 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych;

2) Wykonawca odbierać będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych odpady segregowane z następującą częstotliwością:

a) worki koloru żółtego z tworzywami sztucznymi i metalami, i kartonikami po napojach (tetra-pak) jeden raz w miesiącu;

b) worki koloru zielonego z opakowaniami szklanymi – jeden raz na kwartał;

c)worki koloru brązowego z odpadami ulegającymi biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie) w zabudowie jednorodzinnej co 2 tygodnie w okresie 1.4.–30.10.;

d) worki koloru niebieskiego z odpadami typu opakowania z papieru i tektury jeden raz

w miesiącu. W przypadku budynków wielorodzinnych Wykonawca monitorować będzie na bieżąco stopień napełnienia pojemników z odpadami segregowanymi i odbierać je będzie z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

a) pojemniki z tworzywami sztucznymi, metalami i kartonikami po napojach (tetrapak) – jeden raz w tygodniu;

b) pojemniki z opakowaniami szklanymi – jeden raz w miesiącu;

c) pojemniki na papier, karton, tektura – jeden raz w tygodniu;

d) worki z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie)

W zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 października.

3) Wykonawca rozstawi na terenie gminy dzwony do zbiórki szkła, w miejscach ogólnodostępnych, w ilościach minimum 10 sztuk, uzgodnionych z Zamawiającym, które będzie systematycznie opróżniał po ich zapełnieniu, a w okresie do 10 dni od zakończenia wykonywania umowy, usunie je z terenu Gminy i dokona ważenia szkła, w celu przekazania danych o masie odpadów zebranych selektywnie.

4) Wykonawca w ramach umowy zamówi worki kolorowe do odbioru odpadów segregowanych i będzie je przekazywał systematycznie właścicielom nieruchomości w ilości równej ilości odebranej oraz zapewni możliwość pobrania dodatkowych worków w Urzędzie Miejskim w Warce i punkcie PSZOK na terenie gminy Warka oraz siedzibie Wykonawcy.

5)Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe w oznaczone pojemniki do odbioru odpadów zmieszanych, a nieruchomości wielorodzinne również w oznaczone pojemniki do segregacji odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady zmieszane i segregowane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (dotyczy zabudowy wielorodzinnej). Zobowiązuje się do mycia i dezynfekcji pojemników stosowanych w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku w okresie wiosna/lato i jesień/zima.

Szczegółowy opis przedmiotu dostępny opisany został w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 213-523317
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Warka

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
02/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 797-20-27-869
Adresas: Farna 4
Miestas: Warka
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pašto kodas: 05-660
Šalis: Lenkija
El. paštas: zuk@zukwarka.pl
Telefonas: +48 48486672285
Interneto adresas: https://zukwarka.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 657 203.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 315 167.65 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 48224587777
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 48224587777
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/02/2020