Diensten - 623644-2022

11/11/2022    S218

België-Kortrijk: Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen

2022/S 218-623644

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Postadres: Grote Markt 54
Plaats: Kortrijk
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vanmarcke
E-mail: ellen.vanmarcke@kortrijk.be
Telefoon: +32 56278307
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kortrijk.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2748/I4/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud op diverse begraafplaatsen 2023

Referentienummer: 2022/2748
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98371111 Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse begraafplaatsen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst omvat:

•hakken en wieden van de grond tussen bosgoed, heesters en coniferen

•onkruidfrezen op losse grintpaden

•onkruidbranden op vaste verharding

•scheren van hagen en beplantingsmassieven

•inboeten beplanting

•grasrijden (kleine en grote machines)

•met de hand maaien rond alle hindernissen

•randen van het gazon trimmen

•bloemenraap

•algemene onderhoudswerken voor een functionele begraafplaats

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscontrole en communicatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Erkenning maatwerkbedrijf / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/02/2023
Einde: 23/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er kunnen 3 verlengingen zijn.

Verlenging 1 :

De werken worden in 2024 uitgevoerd.

(vanaf 5 februari tot 20 december 2024). De aanneming wordt als beëindigd beschouwd wanneer het aanbestedingsbedrag uitgeput is.

Verlenging 2 :

De werken worden in 2025 uitgevoerd.

(vanaf 3 februari tot 19 december 2025). De aanneming wordt a...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Erkend zijn als maatwerkbedrijf . Dit dient aangetoond te worden door het voorleggen van het bewijs van erkenning als maatwerkbedrijf of als één van de vormen die vallen onder de definitie van sociale inschakelingseconomie in de zin van art. 59 van de wet van 26 maart 1999.

Eventuele minimumeisen:

1. Erkend zijn als maatwerkbedrijf . Dit dient aangetoond te worden door het voorleggen van het bewijs van erkenning als maatwerkbedrijf of als één van de vormen die vallen onder de definitie van sociale inschakelingseconomie in de zin van art. 59 van de wet van 26 maart 1999.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referentielijst ' werken op een openbare begraafplaats ': Geef jullie ervaring van werken op een openbare begraafplaats van de afgelopen 5 jaar. Gemeente, omschrijving van de werken, contactpersoon, contactgegevens.

Eventuele minimumeisen:

1. Referentielijst ' werken op een openbare begraafplaats ': Geef jullie ervaring van werken op een openbare begraafplaats van de afgelopen 5 jaar. Gemeente, omschrijving van de werken, contactpersoon, contactgegevens.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/06/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2022