Services - 62365-2017

17/02/2017    S34    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kupiškis: Supervision of building work

2017/S 034-062365

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
For the attention of: Rita Meškienė
LT-40115 Kupiškis
Lithuania
Telephone: +370 45935701
E-mail: rita.meskiene@kupiskis.lt
Fax: +370 45935510

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.kupiskis.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškio mieste, I etapo statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: K. Šimonio g. 1A, Kupiškio m.

NUTS code LT005

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 4

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 24 000 EUR
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Techninės priežiūros paslaugos gali būti perkamos dalimis, kurių apimtys priklausys nuo faktiškai vykdomų (numatomų vykdyti) statybos darbų. Pirkimo procedūros pasibaigia sudarius preliminariąją sutartį dėl Techninės priežiūros paslaugų pirkimo.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71247000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyriaus 4 skirsnyje nustatyta tvarka. Pagal sutartį rangos darbų vertė, įskaitant darbo projekto parengimą – 4 532 025,98 EUR. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visos Techninės priežiūros paslaugų apimties.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1.Preliminariosios sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.
2.Vykdytojas nepagrįstai atsisakęs Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pagrindinę sutartį (patvirtinti užsakymą Techninės priežiūros paslaugoms), Užsakovui pareikalavus raštu, įsipareigoja ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo, sumokėti Užsakovui 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) baudą.
Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštas (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu) Užtikrinimo vertė – 2 proc. nuo Sutarties kainos EUR be PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui per 30 dienų po to, kai Vykdytojas perduoda Užsakovui Paslaugų (jų dalies) priėmimo-perdavimo aktą ir Šalys parašais patvirtina tinkamai suteiktų Paslaugų (jų dalies) perdavimo-priėmimo aktą ir Vykdytojas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą patvirtinto tinkamai suteiktų Paslaugų (jų dalies) perdavimo-priėmimo akto pagrindu.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, papildomai pateikiami duomenys apie dalyvius, turinčius balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama: 1) Jeigu tikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu, yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti Valstybės įmonės Registrų centro išduoto išrašo ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoti dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduoto išrašo iš teismo sprendimo, jei toks yra. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
Jeigu tiekėjas yra užsienio šalyje registruotas juridinis ar fizinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba išrašą iš teismo sprendimo, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu, yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
1) Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, fiksuoja tai viešojo pirkimo protokole ir prideda patvirtinančius atitikimą šiam reikalavimui dokumentus.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra įregistruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame reikalavime vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Tiekėjo deklaracija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastabos:
1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija;
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybėse registruotų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 30.10.2006 nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 5.10.1961 Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1.1. Informacija apie (bent vieną) sėkmingai įvykdytą ar vykdomą panašaus pobūdžio sutartį.
1.2. Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą arba vykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymą (-as) kurioje (-se) nurodoma ar sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti arba yra tinkamai vykdomi.
Pastaba:
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 15 000 EUR (su PVM).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, patvirtinantis tiekėjo paskirto techninės priežiūros vadovo teisę vykdyti ypatingo statinio statybos darbų techninę priežiūrą.
Jei statinio statybos techninės priežiūros vadovas yra iš užsienio valstybės pateikia Teisės pripažinimo pažymos tinkamai patvirtinta kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą mažiau negu 3 metus ) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdo bent vieną negyvenamosios paskirties pastato statybos techninės priežiūros sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 15 000 EUR (su PVM).
2. Tiekėjas turi pasiūlyti ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) statybos techninės priežiūros vadovą, turintį ne mažesnį kaip 3 metų statinio techninės priežiūros vadovo patirtį.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.3.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 3.4.2017 - 10:45

Place:

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose 215 kab., Vytauto g. 2, Kupiškis.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15.2.2017