Supplies - 624006-2020

23/12/2020    S250

Poland-Szczecin: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 250-624006

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
National registration number: 000288900
Postal address: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-111
Country: Poland
E-mail: p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
Telephone: +48 914661087
Fax: +48 914661113
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/220/90/20 Dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii

Reference number: ZP/220/90/20
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii (zwanych dalej „wyrobami”), których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Ilości wyrobów zawiera załącznik nr 4 (formularz cen jednostkowych).

3. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z 17.1.2017) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami (nie dotyczy zadania 2 – kombinezon ochronny).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 180 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42514310 Air filters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 330 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18114000 Coveralls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 350 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 800 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Description of the procurement:

Ilość i rodzaj asortymentu zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

2. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

— zadanie 1: 66 000,00 PLN,

— zadanie 2: 270 000,00 PLN,

— zadanie 3: 160 000,00 PLN,

— zadanie 4: 30 000,00 PLN,

— zadanie 5: 20 000,00 PLN,

— zadanie 6: 90 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 336 000,00 PLN).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5. Dowodami, o którym mowa w pkt 4, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem były dostawy wyrobów medycznych, na wartość brutto nie mniejszą niż:

— zadanie 1: 132 000,00 PLN,

— zadanie 2: 540 000,00 PLN,

— zadanie 3: 320 000,00 PLN,

— zadanie 4: 37 500,00 PLN,

— zadanie 5: 25 000,00 PLN,

— zadanie 6: 112 500,00 PLN.

Uwaga

1.3.1. Przez dostawy wyrobów medycznych należy rozumieć dostawy takich wyrobów jak: półmasek filtrujących FFP2, półmasek filtrujących FFP2, kombinezonów ochronnych, rękawic, obłożeń.

1.3.2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach, ta sama dostawa może posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3, np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 – wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej 672 000,00 PLN brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.

1.3.3. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały wskazane w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2021
Local time: 09:35
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

2. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:

a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 31 800,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy osiemset 00/100);

b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:

— zadanie 1: 3 300,00 PLN,

— zadanie 2: 13 500,00 PLN,

— zadanie 3: 8 000,00 PLN,

— zadanie 4: 1 500,00 PLN,

— zadanie 5: 1 000,00 PLN,

— zadanie 6: 4 500,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020