Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 62402-2016

Afficher la vue résumée

24/02/2016    S38

Polska-Poddębice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2016/S 038-062402

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Poddębice
Adres pocztowy: ul. Łódzka 17/21
Miejscowość: Poddębice
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Cezary Makowski, Elżbieta Pośpieszyńska
E-mail: gmina@poddebice.pl
Tel.: +48 436782580
Faks: +48 436783995

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.poddebice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy przedsięwzięcia pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” przy, ul. Mickiewicza nr 19.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul. Mickiewicza 19,
99-200 Poddębice.

Kod NUTS PL11 Łódzkie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wykorzystaniem obiektów wchodzących w skład wielofunkcyjnego ośrodka sportu, turystyki i rekreacji usytuowanego przy ul. Mickiewicza 19 w Poddębicach, dla potrzeb budowy przedsięwzięcia pn. Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów, 71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje, 71246000 Określenie i spisanie ilości do budowy, 71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne, 71313420 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego, 71313440 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego, 71314000 Usługi energetyczne i podobne, 71314100 Usługi elektryczne, 71314310 Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa, 71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa, 71318100 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, 71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych, 71321300 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki, 71321400 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji, 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 71325000 Usługi projektowania fundamentów, 71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych, 71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne, 71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne, 71351100 Usługi przygotowania i analizy podłoża, 71351200 Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze, 71351210 Geofizyczne usługi doradcze, 71351220 Geologiczne usługi doradcze, 71354000 Usługi sporządzania map, 72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej, 75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej, 79934000 Usługi projektowania mebli, 79930000 Specjalne usługi projektowe, 79932000 Usługi projektowania wnętrz, 79931000 Usługi dekoracji wnętrz, 71356000 Usługi techniczne, 71352000 Usługi badania podłoża, 71351000 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe, 71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne, 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71510000 Usługi badania terenu, 71500000 Usługi związane z budownictwem, 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne, 71330000 Różne usługi inżynieryjne, 71210000 Doradcze usługi architektoniczne, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 290 000 i najwyższa oferta 850 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 97
2. Termin wykonania całości zamówienia. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IGKM.271.18.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 231-420318 z dnia 28.11.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-449638 z dnia 22.12.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 233-423515 z dnia 2.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy przedsięwzięcia pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” przy, ul. Mickiewicza nr 19
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 21/2
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
E-mail: pads@osw.pl
Tel.: +48 627366664

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 247 310 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 356 700 i najwyższa oferta 1 045 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmn.),
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2016