Diensten - 62406-2019

08/02/2019    S28    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Hrubieszów: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2019/S 028-062406

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Hrubieszów
22-500
Polska
Osoba do kontaktów: Cieślak Jolanta
Tel.: +48 846982380
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Stworzenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej dla Miasta Hrubieszowa w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”

Numer referencyjny: PRG.MR.ZP.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej Miasta Hrubieszowa dostosowanej do międzynarodowych standardów dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interooperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem poziomu AA, oraz świadczenie usługi serwisowej polegającej na utrzymywaniu platformy (hosting) i obsługi techniczno-merytorycznej przez okres minimum 60 miesięcy. Platforma partycypacji obywatelskiej będzie się składać z dwóch modułów: Moduł budżetu partycypacyjnego, Moduł e-konsultacji. Funkcjonalności poszczególnych modułów platformy mają umożliwiać pozyskiwanie pomysłów od mieszkańców na rozwiązanie zauważonych przez nich problemów miejskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Hrubieszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usługi pn:Stworzenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej dla Miasta Hrubieszowa w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej Miasta Hrubieszowa dostosowanej do międzynarodowych standardów dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interooperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem poziomu AA, oraz świadczenie usługi serwisowej polegającej na utrzymywaniu platformy (hosting) i obsługi techniczno-merytorycznej przez okres minimum 60 miesięcy. Platforma partycypacji obywatelskiej będzie się składać z dwóch modułów: • Moduł budżetu partycypacyjnego, • Moduł e-konsultacji.Funkcjonalności poszczególnych modułów platformy mają umożliwiać pozyskiwanie pomysłów od mieszkańców na rozwiązanie zauważonych przez nich problemów miejskich. W efekcie platforma ma być miejscem otwartego dialogu na temat sposobów rozwiązywania miejskich problemów i kierunków rozwoju miasta. W odpowiedzi na konkretne wyzwania samorządu lub zapytanie władz miasta, mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i propozycje rozwiązywania problemów. Zaangażowana w ten sposób lokalna społeczność może dostarczyć skuteczne pomysły rozwiązań problemów dotyczących wszelkich dziedzin życia miasta, np. komunikacja, transport, edukacja, inwestycje, kultura, turystyka etc. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie usługi serwisowej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczona ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) – co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu i uruchomieniu platformy partycypacji obejmującej co najmniej 15 000 Mieszkańców. 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby spełniające niżej wykazane wymagania: a) Kierownik projektu: osoba posiadająca wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania praz dotyczących wdrażania portali i serwisów internetowych; b) Graficy: co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu portali i serwisów internetowych; c) Webdeveloperzy: co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; d) Administrator: osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji. Na potwierdzenie powyższego należy złożyć wymagane dokumenty: 1. Wykaz usług 2. Wykaz osób.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy stanowiący załącznik do umowy.Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp., w szczególności w przypadku: zmiana terminu umowy: w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej.Termin płatności faktur do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury vat.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 (I piętro), POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, Wszystkie składane dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy, Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt X.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający, na podstawie art. 24aa, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wybrany Wykonawca ma obowiązek wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej iloczyn:5 % ceny ofertowej brutto najpóźniej do dnia podpisania umowy. Ze względu na ograniczona ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w SIWZ wraz z załączn.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie Pzp dla tej czynności.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławcze do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019