Dienstleistungen - 62436-2022

Submission deadline has been amended by:  457325-2022
04/02/2022    S25

Polska-Bielsko-Biała: Usługi nadzoru budowlanego

2022/S 025-062436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL225
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Matejko i Jacek Janeczko – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Tel.: +48 334726010
Faks: +48 334979635
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Numer referencyjny: 34-22/IZ/5/U/PN
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139.

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:

Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r.

W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności nadzorowanie robót Wykonawcy KONTRAKTU

(tj. umowy z Wykonawcą robót budowlanych o realizację ww. rozbudowy) i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:

• robotach mostowych;

• robotach drogowych;

• robotach wodno-kanalizacyjnych;

• robotach kolejowych;

• robotach gazowych;

• robotach energetycznych i elektrycznych;

• robotach teletechnicznych;

• robotach innych (wg potrzeb),

a także weryfikację dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziałach III – V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Analiza ryzyka / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja pracy Inżyniera / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego / Waga: 20
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 078 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu

o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej również „ustawą Pzp” (przesłanki obligatoryjne);

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) lub 10) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne);

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp;

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.4. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B)

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

2.1. Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunku, o których mowa poniżej pod lit. A);

3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp;

3.3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

4. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ

A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją, co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

c) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Uwagi:

1. Pojęcia „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

3. Roboty wskazane pod lit. a) – c) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień;

4. w przypadku, gdy roboty, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).

W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. Funkcja: Inżynier Rezydent;

Doświadczenie: kierowanie zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Roboty wskazane pod lit. a) – b) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień.

2. Funkcja: Inspektor nadzoru robót mostowych i inżynierskich;

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną.

Robota wskazana pod lit. a) mogła być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, łącznie

z którąkolwiek z robót wskazanych pod lit. b).

3. Funkcja: Inspektor nadzoru robót drogowych:

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej

2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej, o długości minimum 200 m.

UWAGI:

a) Pojęcia: „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

b) Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie;

c) Kandydaci na stanowiska wymienione powyżej winni posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do pełnionych funkcji;

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji (wskazania jednej osoby do pełnienia kilku z nich);

e) Informacje o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 1.4.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzorze umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania (załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej urzędu.

1.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów części IV.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa

się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji

z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”

4. Szczegółowe informacje nt. sposobu składania ofert, porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści

SWZ wskazano w Instrukcji dla Wykonawców, regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 – 256 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie KONTRAKTU nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2022