Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 624458-2020

23/12/2020    S250

България-София: Пощенски пликове

2020/S 250-624458

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: З. Ангелов
Електронна поща: z.angelov@nra.bg
Телефон: +359 298593566
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: https://nap.bg/news?id=4335
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на НАП

II.1.2)Основен CPV код
30199230 Пощенски пликове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ по обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ НАП е провела обществена поръчка с предмет „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на НАП“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 185 400.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30199230 Пощенски пликове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват периодично на адресите на териториалните дирекции на НАП и техните офиси на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва извършване на доставки на пощенски пликове и бланки за нуждите на Национална агенция за приходите съгласно рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. за доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации, обособена позиция № 2 „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации“. Поръчката е със срок на изпълнение до настъпване на първата от следните хипотези:

а) до сключване на нов договор в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по рамково споразумение на ЦОП, което ще бъде сключено след изтичане срока на рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. за доставка на пощенски пликове и бланки;

б) до достигане на максимално допустимата стойност, за която е сключен договорът;

в) до 1 (една) година от изтичане на срока на рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП, но не повече от 5 години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 151
Наименование:

Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Национална агенция за приходите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 185 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 185 400.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената в раздел V.2.4) стойност е максимално допустима стойност на сключения договор. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата максимално допустима стойност и не е длъжен да поръча всичките прогнозни количества, като може да поръчва повече или по малко от посочените артикули, в зависимост от необходимите нужди, в рамките на максималната стойност на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2020