Доставки - 624462-2020

23/12/2020    S250

България-София: Принадлежности за офиса

2020/S 250-624462

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: З. Ангелов
Електронна поща: z.angelov@nra.bg
Телефон: +359 298593566
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: https://nap.bg/news?id=4333
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите

II.1.2)Основен CPV код
30192000 Принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с рамково споразумение рамково споразумение № СПОР-5/2.06.2020 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ НАП е провела обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НАП“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 509 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30192000 Принадлежности за офиса
39263000 Офис принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват периодично на адресите на териториалните дирекции на НАП и техните офиси на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва извършване на доставки на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите съгласно рамково споразумение № СПОР-5/2.06.2020 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“. Поръчката е със срок на изпълнение до настъпване на първата от следните хипотези:

а) сключване на нов договор в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по ново рамково споразумение на ЦОП, което ще бъде сключено след изтичане срока на рамково споразумение № СПОР-5/2.06.2020 г. за доставка на канцеларски материали;

б) до достигане на максималната стойност, за която е сключен;

в) до 1 (една) година от изтичане на срока на рамково споразумение № СПОР-5/2.06.2020 г. съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП, но не-повече от 5 (пет) години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 147
Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 509 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 509 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената в раздел V.2.4) стойност е максимално допустима стойност на сключения договор.

В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата максимално допустима стойност на договора, както и не е длъжен да поръча всичките прогнозни количества, като може да поръчва повече или по малко от тях, в зависимост от необходимите нужди, в рамките на максималната стойност на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2020