Diensten - 624655-2020

23/12/2020    S250

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 250-624655

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PIO- Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16719
Postadres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-e-infopunt
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395351
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT-digitalisering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging voor een open marktconsultatie op 26.1.2021: "E-infopunt personeel"

Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-E-infopunt Personeel Stad Gent-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Medewerkers kunnen vandaag via verschillende digitale tools en kanalen informatie opzoeken, (delen van) hun personeelsdossier online raadplegen en wijzigen. Maar deze tools zijn erg verscheiden, ingewikkeld en weinig gebruiksvriendelijk.

Het project "E-infopunt personeel" beoogt een slimme tool voor de medewerker door koppelingen te voorzien tussen diverse bestaande applicaties en datasets.

Hiermee wenst de Stad Gent de dienstverlening naar individuele medewerkers te optimaliseren, personaliseren, toegankelijker en laagdrempeliger te maken door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
72212450 Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen
72212451 Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
79211110 Loonadministratiediensten
79631000 Personeels- en loonlijstdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medewerkers van Stad Gent kunnen vandaag via verschillende digitale tools en kanalen informatie opzoeken, hun personeelsdossier raadplegen en voor sommige onderwerpen aanpassingen of aanvragen doen. Stad Gent kan hen hiervoor momenteel een reeks ingewikkelde en zeer weinig gebruiksvriendelijk tools bieden. Daar komt bij dat veel mensen deze taken slechts sporadisch doen, met veel frustratie en vertraging tot gevolg.

Als organisatie die innovatie, inclusie en administratieve eenvoud hoog in het vaandel draagt heeft Stad Gent beslist dat ook haar digitale tools deze waarden moeten uitstralen.

Een E-Infopunt, gebaseerd op vernieuwende technologie, moet de oplossing vormen die tegelijk baanbrekend slim en laagdrempelig is. Een tool die eenvoud voor de eindgebruiker combineert met achterliggende intelligentie in het ophalen en aggregeren van persoonlijke en juridisch correcte informatie uit verschillende applicaties.

Daarmee wilt Stad Gent haar digitale werkomgeving laten aansluiten op de waarden die zij nastreeft: creatief, open, doelgericht, betrokken. Doordat medewerkers meer en meer aangewezen zijn op digitale tools is het vanzelfsprekend dat de waarden van de organisatie ook volledig terug te vinden zijn in haar digitale oplossingen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Doel van de marktconsultatie: deze marktbevraging moet ons leren welk potentieel aan inzichten en automatisering mogelijk is door het inzetten van (een combinatie van) vernieuwende technologieën. We willen de behoeften van Stad Gent toetsen aan de markt. Daarin komen vragen aan bod zoals:

— zijn er technologieën die deze uitdaging aankunnnen?

— uit welke puzzelstukken bestaat die oplossing mogelijk?

— uit hoeveel puzzelstukken bestaat de oplossing om efficiënt te zijn?

— heeft NLP een meerwaarde?

— kan RPA de brug vormen naar bestaande applicaties, zowel in eigen beheer als niet?

— kan het systeem eenvoudig starten en door de specifieke setup slimmer worden?

— en zijn er nòg vernieuwende technologieën die een rol kunnen spelen?

— en hoe kunnen deze verschillende technologieën op een efficiënte manier gaan samenwerken om een vernieuwende oplossing te vormen?

— welke risico’s creëert dergelijke aanpak. Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er en kunnen we uitspraken doen over de haalbaarheid?

Een rits van vragen en onderzoeksonderwerpen die we samen met jullie willen uitdiepen.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Stad Gent in staat stellen om een innovatieve oplossing aan te kopen via een overheidsopdracht

Wie zoeken wij als deelnemers- doelpubliek: voor het project E-Infopunt nodigt Stad Gent, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en Foursevens bedrijven uit die een stuk van deze innovatieve puzzel in handen hebben. Tijdens een online marktconsultatie willen we onderzoeken welke combinatie van innovatieve technologieën het beste antwoord kan bieden op de behoeften van e-infopunt. We willen bovendien samen onderzoeken hoe haalbaar de toepassing is en de mogelijkheden maar ook de risico’s ervan in kaart brengen.

Tijdens zo’n marktconsultatie kan jij als onderneming of kennisinstelling deelnemen aan interactieve inhoudelijke sessies. Zo kan je oplossingen suggereren voor de uitdagingen van Stad Gent èn meedenken over de aanpak van het verdere aanbestedingsproces.

We willen hierbij spreken met bedrijven die een duidelijke visie hebben op:

— het niet-intrusief integreren met bestaande applicaties,

— het aggregeren, bewerken en wegschrijven van informatie uit en naar verschillende applicaties,

— het gebruiksvriendelijk maken van complexe taken,

— het creëren van een laagdrempelige gebruikers interface voor zowel occasionele als regelmatige gebruikers,

— het waarde-gedreven ontwerpen van digitale applicaties.

We moedigen met name ook start-ups aan om deel te nemen met vernieuwende oplossingen voor delen van de uitdagingen. Zowel bedrijven mét als zonder HR ervaring kunnen aan deze marktbevraging deelnemen. Ervaring in gelijkaardige uitdagingen uit andere sectoren kunnen een waardevolle bijdrage leveren tot nieuwe inzichten.

We zoeken o.a. naar bedrijven met een aanbod in de volgende technologieën:

— Natural Language Processing (NLP),

— Robotic Process Automation (RPA),

— Case Management,

— Conversational UI.

Maar ook andere zeer innovatieve technologieën die een oplossing kunnen bieden of een deel van de oplossing kunnen zijn, zijn zeer welkom.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker).

Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

Programma: iedere partij die inschrijft voor de marktconsultatie sessie zal zich voorafgaand dienen voor te breiden. U krijgt hieromtrent méér informatie via e-mail na inschrijving. Tijdens de marktconsultatie-sessie zullen er, in parallelle breakout rooms, gemodereerde discussies plaatsvinden over de deeluitdagingen van E-Infopunt. Er zullen zowel technologie-specifieke als technologie-overschrijdende onderwerpen besproken worden met alle deelnemers op een zeer interactieve manier. Het is ook mogelijk meer detailvragen te stellen aan de mensen van Stad Gent, aanwezig in elke discussie. We kiezen tijdens de sessie voor kleinere groepen en vernieuwende online discussie-vormen om iedereen aan het woord te laten en constructieve, open interactie te stimuleren. De sessie zal in het Nederlands doorgaan. De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief

Waar en wanneer: de online marktconsultatie gaat door op 26 januari van 13:00 tot 16:30 en zal in Zoom plaatsvinden. Een link naar de sessie wordt u meegestuurd na inschrijving op de website: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-e-infopunt

Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor donderdag 21 januari op volgende link: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-e-infopunt

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2020