Tjenesteydelser - 624831-2020

23/12/2020    S250

Danmark-København: Undervisning på sundhedsområdet

2020/S 250-624831

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Patienssikkerhed
CVR-nummer: 37105562
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Juline Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stps.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288565&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288565&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen

Sagsnr.: 20/11451
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Styrelsen for Patientsikkerhed har behov for bistand til udvikling og efterfølgende kompetence til og ansvar for at afholde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1: Øst for Storebælt og delaftale 2: Vest for Storebælt.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter 2 faser: en ansøgningsfase og en tilbudsfase herunder eventuelt en eller flere forhandlingsrunder. Ordregiver kan tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud. Tilbudsgiverne kan derfor ikke regne med, at der gennemføres forhandlinger.

For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 750 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Øst for Storebælt

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Øst for Storebælt

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— Styrelsen for Patientsikkerhed har behov for bistand til udvikling og efterfølgende kompetence til og ansvar for at afholde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

— Formålet med kontrakten er at sikre, at alle der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen har adgang til at gennemføre et kursus, der lever op til kravene i autorisationslovens § 74 a, stk. 2, nr. 3.

— Kontrakten omfatter alene et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, og ikke øvrige kurser vedr. nåleakupunktur. Delaftale 1 omfatter kurser som afholdes øst for Storebælt.

— Kurset finansieres via brugerbetaling fra kursisterne. Leverandøren er selv ansvarlig for at opkræve og håndtere al betaling.

— Leverandøren skal tilbyde et deltagergebyr per kursist. Det tilbudte gebyr for en person tilhørende gruppe 2 kan ikke overstige 3 500 DKK per kursus, og gebyret for en person tilhørende gruppe 1 skal være forholdsmæssigt lavere end for gruppe 2. Kursisterne forventes at være fordelt ligeligt mellem de 2 grupper. Gruppe 1 og gruppe 2 er defineret i bilag 2: Kravsspecifikation.

— Kunden forventer, at der vil være cirka 335 personer, som ønsker at gennemføre et kursus i 2021. Kunden har på baggrund af dialog med relevante brancheforeninger skønnet, at der på tidspunktet for udbuddets gennemførelse er cirka 800 akupunktører i Danmark fordelt 50/50 på gruppe 1 og gruppe 2. Antallet af akupunktører forventes at stige med cirka 30-50 personer om året i kontraktens løbetid. Det endelige antal kursister afhænger af det konkrete antal personer, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen, og som ikke allerede har gennemført kurset som led i anden uddannelse. Kunden er ikke forpligtet af det skønnede forbrug.

— Den anslåede værdi i punkt II.2.6) er fastsat ud fra en forventning om, at akupunktører i Danmark er ligeligt fordelt mellem øst og vest for Storebælt, svarende til 50 procent af kontraktens samlede værdi i punkt II.1.5).

— Leverandøren er ansvarlig for at udvikle kurserne, herunder udarbejde det faglige undervisningsmateriale og kursusmaterialet samt tilrettelægge undervisningen mv. Leverandøren skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter kontraktens indgåelse udarbejde kursernes endelige undervisnings- og kursusmateriale.

— Tilbudsgiver skal tilbyde et team, der er allokeret til at udarbejde det faglige indhold i undervisnings- og kursusmaterialet samt undervise, og som samlet opfylder følgende minimumskrav: Er fagligt kompetent til at udarbejde og sikre kursets faglige indhold, er certificeret til at undervise i førstehjælp, og består af undervisere, der har erfaring med relevant sundhedsfaglig undervisning.

— Leverandøren er forpligtet til at levere alle de af kontrakten omfattede ydelser på de anførte vilkår. De af kontrakten omfattede ydelser er nærmere beskrevet i bilag 2, herunder krav til kursets faglige indhold og læringsudbytte.

— Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud på delaftale 1. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i bilag B: Prækvalifikationsbetingelserne punkt 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 375 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i op til 2 gange á 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige ydelser, som de ydelser, der er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Jo mere relevant og sammenlignelig påvist erfaring med sundhedsfaglige kurser, og hvor underviser(ne) har en lægefaglig baggrund, jo bedre vurdering.

Der henvises til bilag B: Prækvalifikationsbetingelserne punkt 6.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af delaftalen.

Værdien i punkt II.1.5) er angivet som den højeste værdi i et interval baseret på, at alle skønnede akupunktører i Danmark, jf. punkt II.2.4), ønsker at gennemføre kurset i kontraktens løbetid.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vest for Storebælt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80560000 Undervisning i sundhed og førstehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Vest for Storebælt

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— Styrelsen for patientsikkerhed har behov for bistand til udvikling og efterfølgende kompetence til og ansvar for at afholde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

— Formålet med kontrakten er at sikre, at alle der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen har adgang til at gennemføre et kursus, der lever op til kravene i autorisationslovens § 74 a, stk. 2, nr. 3.

— Kontrakten omfatter alene et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, og ikke øvrige kurser vedr. nåleakupunktur. Delaftale 2 omfatter kurser som afholdes vest for Storebælt.

— Kurset finansieres via brugerbetaling fra kursisterne. Leverandøren er selv ansvarlig for at opkræve og håndtere al betaling.

— Leverandøren skal tilbyde et deltagergebyr per kursist. Det tilbudte gebyr for en person tilhørende gruppe 2 kan ikke overstige 3 500 DKK per kursus, og gebyret for en person tilhørende gruppe 1 skal være forholdsmæssigt lavere end for gruppe 2. Kursisterne forventes at være fordelt ligeligt mellem de 2 grupper. Gruppe 1 og gruppe 2 er defineret i bilag 2: Kravsspecifikation.

— Kunden forventer, at der vil være cirka 335 personer, som ønsker at gennemføre et kursus i 2021. Kunden har på baggrund af dialog med relevante brancheforeninger skønnet, at der på tidspunktet for udbuddets gennemførelse er cirka 800 akupunktører i Danmark fordelt 50/50 på gruppe 1 og gruppe 2. Antallet af akupunktører forventes at stige med cirka 30-50 personer om året i kontraktens løbetid. Det endelige antal kursister afhænger af det konkrete antal personer, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen, og som ikke allerede har gennemført kurset som led i anden uddannelse. Kunden er ikke forpligtet af det skønnede forbrug.

— Den anslåede værdi i punkt II.2.6) er fastsat ud fra en forventning om, at akupunktører i Danmark er ligeligt fordelt mellem øst og vest for Storebælt, svarende til 50 procent af kontraktens samlede værdi i punkt II.1.5).

— Leverandøren er ansvarlig for at udvikle kurserne, herunder udarbejde det faglige undervisningsmateriale og kursusmaterialet samt tilrettelægge undervisningen mv. Leverandøren skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter kontraktens indgåelse udarbejde kursernes endelige undervisnings- og kursusmateriale.

— Tilbudsgiver skal tilbyde et team, der er allokeret til at udarbejde det faglige indhold i undervisnings- og kursusmaterialet samt undervise, og som samlet opfylder følgende minimumskrav: Er fagligt kompetent til at udarbejde og sikre kursets faglige indhold, er certificeret til at undervise i førstehjælp, og består af undervisere, der har erfaring med relevant sundhedsfaglig undervisning.

— Leverandøren er forpligtet til at levere alle de af kontrakten omfattede ydelser på de anførte vilkår. De af kontrakten omfattede ydelser er nærmere beskrevet i bilag 2, herunder krav til kursets faglige indhold og læringsudbytte.

— Ordregiver forventer at udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud på delaftale 1. Såfremt der modtages flere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i bilag B: Prækvalifikationsbetingelserne punkt 6.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 375 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i op til 2 gange á 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige ydelser, som de ydelser, der er omfattet af kontrakten, jf. punkt II.2.4).

Jo mere relevante og sammenlignelige referencerne er i forhold til ansøgers påviste erfaring med sundhedsfaglige kurser, og hvor underviser(ne) har en lægefaglig baggrund, jo bedre vurdering.

Der henvises til bilag B: Prækvalifikationsbetingelserne punkt 6.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af delaftalen.

Værdien i punkt II.1.5) er angivet som den højeste værdi i et interval baseret på, at alle skønnede akupunktører i Danmark, jf. punkt II.2.4), ønsker at gennemføre kurset i kontraktens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten indeholder krav om, at undervisningen skal udføres af kompetente og erfarne personer, samt at de personer, der underviser i anatomi, fysiologi og patofysiologi, skal være uddannet læger samt have erfaring med sundhedsfaglig undervisning.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

— For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger. Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

— Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan ansøger/tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

— Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

— Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

— Udbudsmaterialet er vedlagt bilag B) Prækvalifikationsbetingelserne, der primært beskriver processen for ansøgningsfasen, indeholder betingelserne for deltagelse i udbuddet og fastsætter retningslinjerne for afgivelse af ansøgning, kommunikation mellem ansøger og ordregiver samt oplysninger om ansøgningsprocessen i øvrigt.

— Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af bilag C) Udbudsbetingelserne, som ligeledes er vedlagt udbudsmaterialet.

— Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

— Ansøgninger der afleveres efter ansøgningsfristen i punkt IV.2.7), vil ikke blive taget i betragtning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020